kredyt konsorcjalny definicja

Kredyt konsorcjalny to kredyt udzielany przez grupę banków jednemu kredytobiorcy. Konsorcja złożone z kilku banków mogą udzielać różnego rodzaju kredytów, zazwyczaj są to jednak kredyty inwestycyjne, zaciągane w celu zabezpieczenia długoterminowego finansowania inwestycji, a także na zakup firm czy refinansowanie zadłużenia.

Rozwiązania tego typu stosuje się przy inwestycjach wysoko kapitałochłonnych, które przekraczają możliwości jednego kredytodawcy i często obarczonych wysokim ryzykiem. Ze względu na sposób wykorzystania kredyty konsorcjalne można podzielić na nieodnawialne i odnawialne. Aby otrzymać kredyt konsorcja lny przedsiębiorca w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do banku, który może zainicjować powstanie konsorcjum i podpisać umowę. Konsorcja weryfikują dokumenty przedstawione przez inwestora i oceniają ryzyko kredytowe. W celu weryfikacji projektu bank może zaprosić do współpracy firmę konsultingową, która analizuje wszystkie aspekty przedsięwzięcia. Po pozytywnej weryfikacji następuje podpisanie umowy kredytowej.

 

Udzielenie kredytu może odbywać się w dwóch trybach:

  • Tryb scentralizowany- charakteryzuje się on tym, że podmiot ubiegający się o kredyt omawia z bankiem sprawy dotyczące pn. wysokości kredytu, wysokość oprocentowania a bank z kolei zobowiązuje oraz angażuje się w czynności przyznania kredytu. Bank prowadzący, bezpośrednio wychodzi w stosunki z kapitało biorcą i jest reprezentantem całego konsorcjum. Po udzieleniu kredytu, jest on rozłożony na poszczególne banki stosowanie do udziału kwotowego. Spłata kredytu przez przedsiębiorstwo dokonywana jest na rachunek banku reprezentującego całe konsorcjum.
  • Tryb zdecentralizowany kredytowania- polega na tym że banki wchodzące w skład konsorcjum udzielają kredytu bezpośrednio przedsiębiorcy. Zawierana jest odrębna umowa z każdym bankiem i każdy bank otrzymuje oddzielnie prowizje. Spłata kredytu odbywa się natomiast na rachunek poszczególnych banków, bank reprezentujący konsorcjum pełni funkcje koordynatora działań.

 

Ze względu na sposób wykorzystania kredytu konsorcjalne można podzielić na:

  • Terminowe- czyli udzielane są kredytobiorcy w oznaczonym czasie oraz na określony cel, jednorazowo lub w transzach. Splata kredytu może nastąpić na kilka sposobów.
  • Rewolwingowe- czyli pozwala przedsiębiorstwu na pobranie określonej sumy pieniędzy w wyznanym przedziale czasu. W umowie określana jest maksymalna kwota kredytu. Przedsiębiorca spłacając kredyt ma możliwość podwyższenia kwoty kredytu i w ten sposób może wielokrotnie korzystać z limitu o dnia wygaśnięcia umowy.

 

Dużą zaletą tej formy finansowania jest fakt, że nie ma określonego harmonogramu wypłat i spłat kredytu przez co kredytobiorca może dopasować przepływ środków do swoich potrzeb finansowych.