kredyt refinansowy definicja

Kredyt refinansowy jest jednym z rodzajów kredytu udzielanego prze bank centralny pozostałym bankom jest kredyt refinansowy. Kredyt ten jest udzielany przez bank centralny bankom komercyjnym dla zapewnienia im płynności operacji finansowych.

Bank centralny udzielając kredyt refinansowy kieruje się zdolnością banku do jego spłaty wraz z odsetkami w umownych terminach spłaty. Jeżeli sytuacja finansowa bank korzystającego z kredytu refinansowego ulega pogorszeniu w stopniu zagrażającym terminowej spłacie kredytu lub bank ten nie przestrzega istotnych postanowień umowy kredytowej, bank centralny może wypowiedzieć tę umowę i zażądać wcześniejszej spłaty kredytu, w całości lub części w terminie krótszym niż określony w umowie.

 

Umowa kredytu redyskontowego.


Przed udzieleniem kredytu refinansowego dochodzi do zawarcia indywidualnej umowy między bankiem ubiegającym się o kredyt refinansowy, a bankiem centralnym w której zostają określone jego:

  • Wysokość,
  • zasady spłaty,
  • oprocentowanie,
  • termin.

Organ banku centralnego określa wysokość oprocentowania kredytu refinansowego, przy czym może ono być dla poszczególnych banków zróżnicowane, w zależności od ich możliwości spłaty zaciągniętego zobowiązania.

Zaletą kredytu refinansowego jako instrumentu polityki pieniężnej banku centralnego, jest ustawowo zagwarantowana pomoc banku centralnego, względem banków przeżywających okresowe kłopoty z płynnością. W ten sposób centralna instytucja monetarna może utrzymywać stabilność całego systemu bankowego. Do wad kredytu refinansowego zalicza się:

 

  • Przy założeniu dużej niezależności finansowej banków od banku centralnego, wynikającej z posiadania płynnych rezerw własnych, banki nie są skłonne refinansować się w banku centralnym,
  • przy założeniu, że banki są względnie wysoko zadłużone w banku centralnym, to kredyt refinansowy nie może skutecznie regulować rozmiarów kredytów w gospodarce.

 

 

 

Pliki cookies