kredyt wekslowy definicja

Kredyt wekslowy występuje gdy przedsiębiorstwo sprzedaje bankowi weksle dłużnika przed terminem płatności.

Bank przekazuje na rachunek firmy sumę przyjętego weksla pomniejszoną o dyskonto, stanowią główne źródło finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorstwa ze względu na pełnioną przez weksle funkcję kredytową, płatniczą oraz gwarancyjną. W ujęciu historycznym klasyczny kredyt bankowy polegał na dyskontowaniu weksli, które stawały się zobowiązaniem handlowym wynikającym z transakcji kupna.

 

Rodzajami kredytów wekslowych są:

  • Kredyt dyskontowy- w przypadku kredytu dyskontowego bank przejmuje od przedsiębiorstwa weksel w zamian za przeznaczoną gotówkę i równocześnie przekazuje na rachunek przedsiębiorstwa kwotę przyjętego weksla pomniejszoną o dyskonto. Kredyt ten pozwala przedsiębiorstwu na wcześniejsze uzyskanie gotówki w przypadku sprzedaży, przy której przyjęto zapłatę wekslem od odbiorcy. Warto również zaznaczyć, że udzielający kredytu wekslowego bank pobiera odsetki z góry tj, w momencie przyjęcia weksla do dyskonta, odwrotnie niż w przypadku innych kredytów przy których odsetki pobiera się z dołu. W momencie gdy, kredyt zabezpieczony jest własnymi wekslami kredytobiorcy, odsetki płacone są z dołu czyli dopiero przy wykupie weksla. Wielkość stopy dyskontowej banki określają w skali rocznej i stopa ta jest zbliżona w praktyce do oprocentowania kredytów krótkoterminowych. Dostawcą staje się najczęściej sprzedawca weksla tak jak kredytobiorcą. Który prolonguje zapłatę odbiorcy tworów i usług w zamian za należność uzyskiwanie w postaci weksla. Sprzedając weksel bankowi dostawca otrzymuje środki finansowe na inwestycje. W każdej firmie warunku udzielania kredytu kupieckiego powinny być określane indywidualnie lub systemowo.
  • Kredyt akceptacyjny- w umowie o kredyt akceptacyjny bank zobowiązuje się do udzielenia przedsiębiorstwu kredytu na wykupienie weksla. Kredyt tego typu może być udzielany w doraźnych transakcjach lub może przybierać formę linii kredytu akceptacyjnego. Akceptując bowiem weksel, bank przyjmuje odpowiedzialność za jego wykupienie jednakże jednostka gospodarcza musi liczyć się z aktem nałożenia przez bank nawet szczegółowych uwarunkowań, wynikających z przepisów obrotu wekslowego. Przy regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów weksle jest przyjmowany od firm bez zastrzeżeń, gdyż głównym dłużnikiem odpowiadającym w pierwszej kolejności za uregulowanie zobowiązań jest bank, który akceptował dokument. Bank także wykupuje weksel obciążając jednocześnie rachunek bieżący przedsiębiorstwa, dlatego przed upływem terminu zapłaty weksla przedsiębiorstwo powinno zgromadzić na swoim koncie odpowiednią sumę środków. Ryzyko finansowe związane z terminowym uregulowanie zobowiązania ponosi sam bank z tego też względu pobiera odpowiednią prowizję. Kredyty tego typu udzielane są w praktyce jednostkom solidarnym wywiązującym się ze zobowiązań płatniczych. Uzasadnieniem tego jest właśnie w opinii banków konieczność ograniczenia ryzyka.