wiarygodność kredytowa definicja

Wiarygodność kredytowa to zdolność kredytobiorcy , czyli podmiotu ubiegającego się o kredyt, do spłaty kwoty kredytu( rozumianego jako kapitał wraz z odsetkami) w umownych terminach płatności według polskiego prawa bankowego posiadanie przez podmiot tak rozumianej zdolności kredytowej jest warunkiem niezbędnym do uzyskania kredytu.

W wyjątkowych sytuacjach banki mogą udzielić kredytu jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osobie prawnej bądź fizycznej nieposiadającej zdolności kredytowej o ile przedłoży ona realny program uzdrowienia swojej sytuacji finansowej lub zgodzi się na ustanowienie szczególnego rodzaju zabezpieczenia. Oceny zdolności kredytowej banki dokonują samodzielnie i posiadają z reguły własne stworzone w tym celu dedykowane metodyki oddzielone dla osób fizycznych oraz oddzielne dla przedsiębiorstw. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku-  Prawo bankowe definiuje zdolność kredytową następująco: ,, Przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określanych w umowie ".

Badaniu zdolności kredytowej służy analiza kredytowa, do najważniejszych czynników wpływających na zdolność kredytową zalicza się m.in.:

 • Liczba osób w gospodarstwie domowym,
 • źródła oraz systematyczność uzyskiwania dochodów,
 • aktualne obciążenia i zobowiązania kredytowe,
 • wysokość dochodów do dyspozycji osoby ubiegającej się o kredyt,
 • rodzaj rat ( równe bądź malejące ),
 • dodatkowe zabezpieczenia ( no inna należąca do kredytobiorcy nieruchomość ),
 • rodzaj oraz wysokość kredytu,
 • okres kredytowania,
 • dotychczasowa historia kredytowa,
 • wiek kredytobiorcy,
 • wysokość wkładu własnego.

 

 

 

Pliki cookies