przyczyny bezrobocia

Przyczyny bezrobocia jak pokazuje sytuacja na rynku pracy państw wysoko rozwiniętych, ich szczególnym problemem staje się długotrwałe bezrobocie. Ujawnienie się bezrobocia w Polsce było jednym z efektów procesu transformacji ekonomicznej zapoczątkowanej w 1989 r.

Funkcjonujący przedtem system o charakterze nakazowo- rozdzielczym nie zakładał występowania normalnego rynku pracy. Niedopuszczalnie do występowania swobodnego działania mechanizmu rynkowego powodowało m.in. oderwanie wysokości płac od poziomu wydajności pracy. Utrzymywane było pełne zatrudnienie, jednak w wielu krajach realnego socjalizmu, występowało bezrobocie ukryte. Ważnym zjawiskiem był proces restrukturyzacji gospodarki i próba likwidacji wspomnianego bezrobocia ukrytego.

 

Głównymi przyczynami bezrobocia są:

 • Zaniedbania rozwojowe kraju w ujęciu gałęzi gospodarki i jego poszczególnych regionów,
 • wysokie dla pracodawców koszty pracy,
 • niedostosowanie poziomu struktury kształcenia do potrzeb i wymagań gospodarki,
 • niekorzystnie sformułowane prawo pracy,
 • niesprawne działanie instytucji rynku pracy,
 • spowolnienia tempa wzrostu gospodarczego,
 • czynnik demograficzny ( napływ osób z drugiego powojennego wyżu demograficznego),
 • bezrobocie frykcyjne,
 • niski poziom wykształcenia części społeczeństwa,
 • brak doświadczenia zawodowego wśród napływającej kadry absolwentów,
 • zmiany w technologii,
 • wysokie obciążenia fiskalne,
 • bierna postawa bezrobotnych,
 • modyfikacja polityki celnej,
 • nastawienie gospodarki na import,
 • zmniejszenie popytu na konkretne dobra i usługi,
 • niedorozwój gospodarczy niektórych regionów,
 • niedostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy,
 • niedostatek środków finansowych mających za zadanie wspomaganie tworzenia miejsc pracy,
 • wyznaczanie przez rząd stawek płacy minimalnej,
 • nieprzygotowanie niektórych regionów do gwałtownej transformacji,
 • przyczyną bezrobocia mogą być działania państwa, rozumiane szeroko jako pomoc socjalna: jeżeli państwo przyznaje wysokie zasiłki dla bezrobotnych, które mają stawkę zbliżoną do przeciętnych wynagrodzeń co sprawia, że motywacja do szukania pracy jest niska,
 • przepisy socjalne, których zadaniem jest poprawa losu pracowników często powodują wzrost kosztów pracy powyżej zysków z jej efektów, co sprawia e praca najemna przestaje być opłacalna dla pracodawcy i pracownicy zostają zwolnieni,
 • za wysokie podatki mogą powodować, że dochody, które przedsiębiorstwa mogłyby wydać na inwestycje i na nowe miejsca pracy, zostają wykorzystane w inny sposób,
 • działania związków zawodowych często wymuszają wzrost płacy co doprowadza do sytuacji, w której pewna grupa osób może być wykluczona z rynku pracy, ponieważ ich zatrudnienie staje się nieopłacalne,
 • postęp technologiczny, wywołujący zmniejszone zapotrzebowanie na pracowników, który pozwala na utrzymywanie takiego samego poziomu produkcji pod względem ilościowym oraz jakościowym,
 • problemy mieszkaniowe w miejscach gdzie znalezienie pracy jest możliwe- problemy te uniemożliwiają przepływ osób,
 • sezonowe wahania poziomu zatrudnienia.

 

 

Pliki cookies