dumping cenowy definicja

Dumping cenowy polega na sprzedaży produktów eksportowanych po cenach niższych niż koszty ich wytworzenia bądź po cenach niższych takiego samego lub podobnego produktu oferowanego na rynku krajowym.

Dumping jest praktyką niebezpieczną, zagrażającą przemysłowi krajowemu. Stosuje się go zazwyczaj celu wyeliminowania konkurencji z rynku.

 

Można wyróżnić  trzy rodzaje dumpingu:

dumping stały - to sprzedaż towaru na rynku zagranicznym po cenie niższej niż na rynku krajowym. Sytuacja taka zachodzi gdy popyt na dane dobro na rynku krajowym jest dużo mniej elastyczny, niż na rynku zagranicznym. W takim wypadku producent może sprzedawać towar po stosunkowo wysokiej cenie na rynku krajowym ( szczególnie gdy jednocześnie nałożone są ograniczenia na import tego dobra). Jednocześnie chcąc  zwiększyć sprzedaż na rynku zagranicznym przy elastycznym popycie musi obniżać ceny. Praktyka ta może być uzasadniona z punktu widzenia producenta, może być również korzystna dla społeczeństwa kraju importera, jednocześnie może być sprzeczny z interesem wytwórców w kraju importera

dumping sporadyczny - to sporadyczne sprzedawanie produktu za granicę po cenach niższych od kosztów wytworzenia. Wynika z sytuacji nadzwyczajnych, np. gwałtownego spadku popytu na rynku krajowym lub wyjątkowego urodzaju w danym roku. Producent decyduje się sprzedać swój produkt za granicę poniżej kosztów w celu uniknięcia strat związanych na przykład z magazynowaniem towaru. Praktyka ta nie spotyka się na ogół z reakcją kraju przyjmującego

dumping łupieżczy - celem takiej polityki jest zdobycie jakiegoś rynku oraz wyeliminowanie konkurencji poprzez zaproponowanie cen niższych od kosztów wytworzenia. Konkurencyjne przedsiębiorstwa mające mniejsze zasoby nie mogą sprostować takiej praktyce i zostaną wyeliminowane z rynku. W przypadku gdy przedsiębiorstwo stosujące dumping łupieżczy stanie się na danym rynku monopolistą, podwyższa ceny, aby realizować zysk monopolistyczny. Ten rodzaj dumpingu uznaje się za praktykę nieuczciwej konkurencji. W handlu międzynarodowym praktyki tego typu są przyczyną nakładania przez państwo importera karnych cel ( cło antydumpingowe ) czy ustalania ograniczeń ilościowych co do importu jakiegoś towaru.

 

Oprócz opisanego wyżej właściwego dumpingu towarowego można wyróżnić dumping :

  • dumping socjalny – wykorzystanie niższych kosztów produkcji wypływających z niskiej płacy roboczej lub dłuższego dnia roboczego w kraju eksportującym
  • dumping walutowy - obniżenie ceny towarów eksportowych, spowodowane obniżeniem się kursu waluty kraju eksportującego w stosunku do innych walut zagranicznych
  • dumping kredytowy– udzielenie przedsiębiorstwom importującym kredytu na specjalnie dogodnych warunkach.

 

 

Pliki cookies