jakość pracy definicja

Jakość pracy jest to pojęcie wieloznaczne . T. Kotarbiński definiował to pojęcie jako działanie bądź zespół działań, do których wykonania ktoś jest zobowiązany, K. Marks natomiast wskazuje, iż praca powinna być celową działalnością dostarczającą wartości użytkowych z przystosowania dóbr przyrody do potrzeb ludzkich.

Celowość pojawia się również w definicji Słownika języka polskiego: ,, celowa działalność człowieka zmierzająca do wytworzenia określonych dóbr materialnych czy kulturalnych będąca podstawą i warunkiem istnienia i rozwoju społeczeństwa ‘’, przy czym rozróżnia się tu znaczenie ekonomiczne:,, praca produkcyjna – praca, której celem jest przystosowanie dóbr przyrody do potrzeb człowieka: działalność w dziedzinie produkcji materialnej, której rezultatem jest wartość użytkowa’’ (Słownik języka polskiego PWN ). Definicje te ujmują pracę z punktu widzenia zadań do wykonania bądź oczekiwanego efektu tych zadań. Znacznie szersze rozumienie pracy z punktu widzenia zaspokajania potrzeb człowieka oraz rozwoju społeczeństwa, prezentuje Jan Paweł II. Jego zdaniem człowiek jest powołany do prac. Pracą jest każda wykonywana przez człowieka działalność, niezależnie od jej charakteru i okoliczności, poprzez pracę człowiek z jednej strony zyskuje środki utrzymania, z drugiej zaś strony ma się przyczyniać do ciągłego rozwoju nauki, techniki również nieustannego podnoszenia poziomu kulturalnego i moralnego społeczeństwa.

Jakość pracy a strategia.

Jakość pracy można również postrzegać poprzez jej efektywność, T. Kotarbiński efektywność postrzega jako połączenie sprawności, biegłości w danej dziedzinie, oraz skuteczności, umożliwienia zrealizowania celu. J. Zieleniewski natomiast łączy trzy pojęcia : korzyści- wartość wyników użytecznych jest większa od wartości kosztów, ekonomiczności- iloraz wartości wyników użytecznych oraz wartości kosztów większy od jedności oraz ekonomizacji działań- zwiększenie wyników czy zmniejszenie kosztów.

W ówczesnych warunkach organizacje muszą wykazać się strategicznym podejściem do zarządzania pracownikami. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi definiuje się jako zyskanie najlepszej kadry pracowniczej i zatrzymanie jej w organizacji. Firma powinna zapewnić pracownikom możliwość rozwoju, odpowiednie wynagrodzenie i wysoki poziom psychofizycznej oraz zawodowej, ponadto jednostka organizacyjna powinna skoncentrować się na stworzeniu odpowiednich stosunków międzyludzkich oraz między kadrowych, wypracować w zasobach ludzkich takie zachowania, które będą rozwijać firmę. Aby osiągnąć ten cel należy zagłębić się w cechy współczesnych przedsiębiorstw, skoncentrować na ewolucji funkcji personalnej, przypatrzeć się modelom odpowiednich strategii również kierunkom zmian w odniesieniu do urzeczywistnienia strategii personalnej.

Jakość pracy jest ściśle powiązana z pojęciami jakości produktu również jakości życia. Człowiek, który rozumuje sposób racjonalny stara się podnosić jakość oraz produktywność swojej pracy, gdyż w ten sposób może podnieść jakoś życia. Zmniejsza zatem nakłady niezbędne do osiągnięcia wyznaczonych celów i stara się poprawić warunki, w których praca jest wykonywana.