znak towarowy definicja

Znak towarowy jest to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeśli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy.

Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru bądź opakowania, również melodia albo inny sygnał dźwiękowy. Potocznie na znak towarowy mówi się znak handlowy, firmowa nazwa, znak firmowy bądź logo, by znak towarowy korzystał z ochrony prawnej, musi zostać zarejestrowany w odpowiednim rzędzie ds. własności przemysłowej. W Polsce jest to Urząd Patentowy RP z siedzibą w Warszawie, czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat, istnieje możliwość przedłużenia jego na kolejne okresy. Prawo ochronne ogranicza się do towarów oraz usług wskazanych w zagłuszeniu. Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy bądź zawodowy na określonym obszarze. Uprawniony może wskazać, iż jego znak został zarejestrowany, poprzez umieszczenie w sąsiedztwie znak towarowego litery R wpisanej w okrąg.

 

Ze względu na sposób wykorzystania znaku towarowego w obrocie wyróżnia się:

- Znak towarowy na który zostało udzielone wspólne prawo ochronne- to znak towarowy przeznaczony do równoczesnego używania przez kilku niezależnych przedsiębiorców,

- znak towarowy indywidualny- zapewnia wyłączność używania temu podmiotowi, na którego rzecz jest on zarejestrowany,

- znak towarowy wspólny- obejmuje on dwa rodzaje:

  • Wspólny znak towarowy zwykły- przeznaczony jest do używania przez organizację posiadającą osobowość  prawną, została ona powołana do reprezentowania interesów przedsiębiorców również przedsiębiorców w niej zrzeszonych. Prawo ochronne na wspólny znak towarowy zwykły może zostać udzielone tylko na rzecz organizacji
  • Wspólny znak towarowy gwarancyjny- jest przeznaczony do używania przez przedsiębiorców stosujących się do zasad ustalonych w regulaminie znaku przyjętym przez organizację posiadającą osobowość prawną, na której rzecz znak ten został zarejestrowany. Organizacja na przecz której znak ten został zarejestrowany sama nie może go używać.

 

Ze względu na przestrzeganie znaku towarowego przez odbiorców oraz jego znajomość wyróżnia się :

- Znak towarowy renomowany- to znak towarowy symbolizujący potwierdzoną jakość towarów bądź usług,

- znak towarowy powszechnie znany- to znak towarowy notoryjny.

 

 

Rodzaje oznaczeń, które mogą być przedmiotem prawa ochronnego na znak towarowy:

- Znaki dźwiękowe,

- znaki zapachowe,

- znaki dotykowe,

-kolory,

- gesty,

- hologramy,

- znaki ruchome,

- znaki pozycyjne,

- znaki słowne,

- znaki obrazowe,

- znaki przestrzenne.

 

 

 

Pliki cookies