koszty pracy

Koszty pracy jest to wydatki, które ponosi organizacja na zatrudnienie oraz rozwój personelu. Zatem w określeniu kosztów pracy zawierają się również wydatki wykraczające poza ściśle określone nakłady, w formie środków rzeczowych oraz usług na pracę żywą, uwzględniając różnorodne potrzeby pracownicze koszty pracy obejmują wydatki na:

- podróże służbowe

- działalność socjalno- bytową

-bezpieczeństwo oraz higienę pracy

- doskonalenie personelu

- rekrutację oraz selekcje kandydatów do zatrudnienia

- dojazdy do pracy

- płace oraz jej opodatkowanie

- składkę ubezpieczeniową

- nagrody oraz odszkodowania.

Koszty pracy stanowią, po koszach materiałów oraz energii najważniejszą pozycję środków kosztów rodzajowych przedsiębiorstw produkcyjnych (w przedsiębiorstwach usługowych mają zwykle najwyższy udział) wpływając znacząco na konkurencyjność firmy.

Koszty pracy możemy rozpatrywać również w aspekcie ekonomicznym i społecznym. Społeczne koszty pracy interpretować należy jako całkowity nakład ponoszony na przygotowanie, rozwój oraz wykorzystanie potencjału pracy w gospodarce. Koszty te obejmują całość nakładów dotyczących zatrudnienia, przygotowania do pracy zawodowej i nakładów na potrzeby ludzkości w wieku produkcyjnym, dotyczą one nakładów w skali makroekonomicznej ponoszonych na rozwój zasobów ludzkich w kraju, a wykorzystane są na poziomie mikroekonomicznym w przedsiębiorstwach.

Brak jednoznacznej interpretacji kosztów pracy spowodowany jest głównie wielością ich składników również silnymi związkami kosztów pracy ze strefą społeczną. Znaczna liczba składników kosztów pracy ma swoją genezę nie tylko poza stanowiskiem oraz miejscem pracy, ale również poza osoba pracownika i mogą się wiązać z jego rodziną jak również sytuacjami życiowymi nie związanymi z pracą, których skutki jednak odnoszą się do pracownika, traktując w ten sposób koszty pracy zaliczyć do nich należy:

- koszty obsługi rozliczeń związanych z Państwowym orez ewentualnie Zakładowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

- koszty obsługi rozliczeń z tytułu refundacji kosztów organizacji miejsc pracy również wypłacanych wynagrodzeń ze środków urzędów pracy

- koszty utrzymania działów zajmujących się obsługa spraw pracowniczych

- koszty przygotowania dokumentacji dotyczącymi zatrudnienia

- koszty prowadzenia archiwum akt racowniczych

- wynagrodzenie chorobowe oraz dodatki do zasiłków chorobowych

- świadczenia na rzecz pracowników związane z wypadkami przy pracy

- koszty usankcjonowanych prawnie absencji pracowniczych poza chorobą, macierzyństwem itd.- urlop wypoczynkowy, okolicznościowy, szkoleniowy

- zasiłki wynagrodzenia, świadczenia oraz dodatki finansowane przez ZUS

- płace oraz inne świadczenia związane z zatrudnieniem pracowników

- narzut na wynagrodzenia- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

-odpis związane z naliczeniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych

 

Pliki cookies