stopa inflacji

Stopa inflacji to procentowa zmiana ogólnego poziomu cen w kolejnych okresach, najczęściej liczona rok do rok. Poziom cen wyznaczany jest przez średnią ważoną cent towarów oraz usług w gospodarce. Uśrednienie jest uproszczeniem rzeczywistości, gdyż ceny nie wszystkich dóbr lub usług rosną, maleją w tym samym stopniu. W praktyce to jedna bardzo wygodne również dlatego w wielu statystykach posługujemy się wskaźnikami cen tj. CPI cz PPI, ogólny trend wzrostu przeciętnej ceny dóbr oraz usług określony jest mianem inflacji ( tzn. dodatnia stopa inflacji), a w przypadku spadku przeciętnej ceny dóbr oraz usług mówimy o deflacji ( tzn. ujemna stopa inflacji). Alternatywą przy obliczaniu poziomu cen może być m.in. delator PKB będący stosunkiem nominalnego PKB do realnego PKB, innymi słowy oznacza ona cenę dóbr oraz usług uwzględnionych w PKB w danym roku w stosunku do cen tych samych dóbr oraz usług w roku bazowym.

Za walkę z inflacją w Polsce odpowiada Narodowy Bank Polski, zaś przepisy stawy o NBP mówią, że podstawowym celem działalności Narodowego Banku Polskiego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, jeśli nie ogranicza to podstawowego celu NBP. Zgodnie z opracowaną przez Radę Polityki Pieniężnej Strategią Polityki Pieniężnej po 2003r. celem NBP są  ustabilizowane inflacje na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- jeden punkt procentowy. Jest w ocenie RPP optymalny poziom inflacji dla rozwoju gospodarczego oraz społecznego Polski. Bieżące dane na temat inflacji w Polsce podaje Główny Urząd Statystyczny w ujęciu rocznym, półrocznym kwartalnym i miesięcznym. Wskaźniki te są obliczane na następującej podstawie :

- badania budżetów gospodarstw domowych dostarczającego danych o przeciętnych wydatkach na towary orz usługi konsumpcyjne, dane te wykorzystywane są do opracowania systemu wag

- badania cen towarów oraz usługi konsumpcyjnych na rynku detalicznym.

Stopa inflacji liczona według cen detalicznych produktów ma największe znaczenie, przedstawia się to jako indeks wzrostu cen usług konsumpcyjnych i towarów (CPI –Consumer Price Index ) Nie jest o jednakże jedyny sposób obliczania inflacji, drugą miarą jest indeks cen płaconych przez producentów ( PPI- Producer Price Index), określa on bowiem zmianę cen hurtowych. Wzrost właśnie tego wskaźnika często jest pierwszą oznaką pojawienia się inflacji, istnieje jeszcze jeden pomiar wskaźników kosztów utrzymania. Który jest bardzo podobny do wskaźnika CPI, w praktyce istnieje jednak znaczna równica między rzeczywistym koszykiem  dóbr a statystycznym  używaniem przy obliczeniu CPI.