inflacja

Inflacja jest to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce, skutkiem tego procesu jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Przeciwnym zjawiskiem do inflacji jest deflacja.

 

Przyczynami inflacji są:

- Przeinwestowanie gospodarki- nadmierne rozwinięcie procesu inwestycyjnego finansowanego przez państwo,

- wzrost popytu w gospodarce,

- wadliwa struktura gospodarki,

- niezrównoważony budżet państwa- wydatki z budżetu przewyższają wpływy,

- nadmierne zwiększanie podaży pieniądza poprzez jego emisję przez bank centralny bądź kreację w bankach komercyjnych,

- import inflacji – wraz ze wzrostem cen artykułów importowanych przez dany kraj następuje wzrost kosztów produkcji, co za tym idzie wzrost cen,

- niespodziewany oraz gwałtowny wzrost kosztów produkcyjnych ( m.in. surowców energetycznych), prowadzi on do ograniczenia zagregowanej podaży.

 

Negatywne skutki inflacji to :

- Realny spadek wartości zobowiązań i wierzytelności, które nie podlegają waloryzacji, w szczególności skutkiem inflacji jest względne zmniejszanie się dochodów osób które nominalne dochody są stałe te niekorzystne konsekwencje inflacji można zmniejszyć, dokonując odpowiednio często waloryzacji zobowiązań,

- tzw. koszty zmiany menu powodowane tym iż w warunkach wysokiej inflacji firmy częściej muszą zmieniać ceny, co wiąże się z dodatkowymi kosztami( m.in. restauracje muszą częściej zmieniać karty dań ),

- redystrybucja siły nabywczej na korzyść emitującego pieniądza ( przeważnie rzędu bądź podległej mu organizacji) kosztem reszty użytkowników, dlatego inflacja nazywana również bywa ukrytym podatkiem,

- tzw. koszty zdartych bądź zdzieranych zelówek wynikające z tego, iż w warunkach wysokiej inflacji ludzie dążą do utrzymywania mniejszych zasobów gotówki, związane jest to z pewnymi kosztami, takimi jak m.in. koszty dojazdu do banku bądź bankomatu.

 

Inne skutki występowania inflacji :

- Powyższy skutek wywołuje wzrost niekoniecznie równomierny cen innych towarów, jeżeli wzrasta cena benzyny ( również m.in.. prze nakładanie podatków w tym równie akcyzy), rosną koszty transportu oraz ceny wszystkich towarów, które są transportowane. Tym samym wzrost ceny benzyny może spowodować wzrost cen chleba,

- ponieważ siła nabywcza pieniądza maleje, konsumenci chcą się go pozbyć, zakupując dobra których wartość nie maleje, tym samym napędzają te sektory gospodarki, które produkują dobra trwałe-  szeroko pojęte maszyny, biżuterię, złoto itd.

 

Rodzaje inflacji według kryterium tempa:

- Pełzająca- nie przekracza 5% rocznie,

- deflacja- ujemna inflacja,

-  galopująca- roczny wzrost cen według stopy dwu- lub trzycyfrowej od 50% w górę,

-  umiarkowana ( krocząca )- oscyluje w granicach 5-10% rocznie,

- hiperinflacja- miesięczny wzrost cen przekracza 150%.

 

Rodzaje inflacji według kryterium przyczyny:

- Egzogeniczna,

- wewnętrzna,

- endogeniczna,

- importowana,

- popytowa,

- kosztowa,

- budżetowa,

- pieniężna,

- kredytowa,

- płacowa.

 

Rodzaje inflacji według kryterium przejawiania się oraz skutków:

- Tłumiona,

- ukryta,

- otwarta,

- jawna.

 

 

 


 

Pliki cookies