bezrobocie frykcyjne

Bezrobocie frykcyjne to krótkookresowe bezrobocie spowodowane naturalnym procesem dopasowania się do siebie popytu na pracę oraz podaży pracy, jest to rodzaj bezrobocia, które dotyka między innymi absolwentów w okresie między ukończeniem szkoły a znalezieniem pierwszego miejsca pracy bądź jest związane ze zmianą obecnego zatrudnienia. Chodzi iż z natury rzeczy krótkookresowe bezrobocie spowodowane  mobilnością pracowników, zmieniających miejsce zamieszkania, miejsce pracy, przechodzących prze kolejne fazy cyklu życia ( m.in. kończących naukę oraz podejmujących pracę, powracających na rynek pracy po chorobie jak i rehabilitacji. Poprzez bezrobocie frykcyjne ( przejściowe) rozumie się nieredukowalne minimum bezrobocia w dynamicznej gospodarce, powstałe w związku z powolnością przystosowań struktury podaży oraz popytu na siłę roboczą na niedoskonale funkcjonującym rynku pracy. 

 


Bezrobocie frykcyjne dotyczy również osób wykonujących prace sezonowe ( m.in. budownictwo, turystyka), które poza sezonem pozostają bezrobotne ze względu na charakterystykę swojego zatrudnienia, tworzą je również powracające na rynek pracy kobiety po urodzeniu dziecka. Do takiej kategorii bezrobocia zalicza się również osoby niepełnosprawne umysłowo bądź fizycznie, które w związku z tym wymagają specjalnych stanowisk pracy, których niestety jest wciąż za mało, jest to rodzaj bezrobocia charakterystyczny dla każdego społeczeństwa i nie można go wyeliminować. Znaczna część wysokiego bezrobocia młodzieży jest frykcyjna, młodzi ludzie bardzo często przez długi okres czasu szukają dla siebie odpowiedniej pracy, która spełniałaby ich ambicje. Muszą oni zorientować się w swoich preferencjach również i możliwościach, niejednokrotnie zaczynają pracę a następnie ją porzucają bądź są zwalniani i dopiero po wielu latach znajdują taką pracę zarobkową która ich satysfakcjonuje. Gdy w miarę upływu czasu zdobywają kwalifikacje oraz doświadczenie, stają się bardziej atrakcyjni dla pracodawców Jednocześnie właśnie wtedy bardziej potrzebują stałego zatrudnienia, ponieważ już założyli rodzinę i zależy im na stałych dochodach. Bezrobocie frykcyjne jest zjawiskiem nieuniknionym, gdyż  na rynku pracy nieustannie zachodzi przemieszczenie się siły roboczej ( tzn. pracowników) w układach między regionami gospodarczymi w układach rzeczowych między sektorami, przedsiębiorstwami, działami również i gałęziami oraz w układach poziomych w których dokonywane są przesunięcia m.in. między poszczególnymi zawodami.

 

Poziom bezrobocia, który wynika z bezrobocia frykcyjnego jest tym niższy im sprawniej działa rynek pracy, a osoby poszukujące pracy mają szerszy dostęp do informacji, istotne jest bowiem znaczenie dla kształtowania tego typu bezrobocia mają następujące czynniki:


- liczba osób zmieniających miejsca pracy 
- tempo powstania oraz likwidacji miejsc pracy
- powszechność informacji o wolnych miejscach pracy oraz osobach poszukujących pracy
- jakość usługi pośrednictwa pracy czy intensywność poszukiwania
- liczba osób wychodząca na rynek pracy oraz odchodzących z rynku pracy.