Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) jest instytucją, skupiającą członków, krajowe i zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe, które zasięgiem swojego oddziaływania obejmują terytorium Rzeczpospolitej Polski, zabezpieczającą interesy osób ubezpieczonych.  Towarzystwa ubezpieczeniowe, które ubezpieczają kierowców oraz rolników w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC dla posiadaczy pojazdów mechanicznych, skupione w ramach UFG, działają w skali międzynarodowej, jako Rada Biur, koordynując funkcjonowanie krajowych Funduszy Gwarancyjnych i realizując zadania odszkodowawcze w systemie Zielonej Karty.Zadaniem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego jest ochrona posiadaczy ubezpieczenia OC w sytuacji, gdy sprawca zdarzenia z ich udziałem nie posiada obowiązkowego ubezpieczenia OC, zbiegł z miejsca zdarzenia lub w sytuacji, gdy ubezpieczyciel ogłasza upadłość. Osoba ubezpieczeniowa może wtedy liczyć na odszkodowanie z UFG. Kolejnym zadaniem UFG jest uszczelnienie systemu ubezpieczeniowego, gdzie w ramach ubezpieczenia OC kontroluje się i nakłada kary na osoby, które uchylają się od obowiązkowego ubezpieczenia OC.


Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zajmuje się również gromadzeniem danych w zakresie ubezpieczeń OC. Na stronie internetowej UFG można zasięgnąć informacji o aktualności polisy OC oraz szkodach, zgłoszonych w jej ramach na przestrzeni minionych pięciu lat. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest finansowany z wpłat zakładów ubezpieczeniowych, zrzeszonych w łamach UFG, dochodów z lokat UFG, kar, nałożonych na osoby nieopłacające obowiązkowych składek OC, wpłat towarzystw  ubezpieczeń na życie, w sytuacji ogłoszenia upadłości jednego z ich ubezpieczycieli.

 

Kierowcy i rolnicy, opłacający składki w ramach OC, wpłacają jednocześnie część składki na UFG, finansując tym samym odszkodowania dla poszkodowanych w wyniku błędu osób nieopłacających składki.

 


 

 

Pliki cookies