Zysk zatrzymany

Zysk zatrzymany z definicji jest kluczowym pojęciem dla wszystkich prowadzących działalność w formie spółki akcyjnej lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zysk zatrzymany pochodzi z podziału zysku netto wypracowanego w przedsiębiorstwie tak, by ich część została zatrzymana w celu inwestycji w rozwój spółki ( jako część kapitału samofinansowania) i stanowi różnicę pomiędzy zyskiem netto a kwotą z wypłaconych dywidend. Zysk zatrzymany obejmuje także zyski zatrzymane z poprzednich lat powiększone o uznane zyski z bieżącego okresu lub o zyski roczne.

 

 

Czym są zyski zatrzymane w praktyce? Podział zysków zatrzymanych.

Zyski zatrzymane również stanową o zdolności podmiotu gospodarczego do samofinansowania się. Są składnikiem kapitału własnego przedsiębiorstwa., ale w przeciwieństwie do kapitału podstawowego, mogą, a nawet powinny, być rozporządzane, a nie długoterminowe. Zyski zatrzymane w przedsiębiorstwie można podzielić w następujący sposób, jako kryterium przyjmując kategorie kapitałowe:

 

  • kapitał rezerwowy tworzony opcjonalnie z zysku spółki, zazwyczaj na poczet ewentualnych przyszłych strat lub nieoczekiwanych wydatków. Można do niego zaliczyć również fundusze celowe tworzone.
  • kapitał zasobowy obejmujący niepodzielone zyski z lat ubiegłych. Kwota zysku niepodzielonego zwiększa zysk z lat ubiegłych, dlatego jest uważana za część zysku zatrzymanego.
  • kapitał zapasowy, obligatoryjny w spółce akcyjnej, natomiast fakultatywny w spółce z o.o. Jeśli w danym roku obrotowym spółka osiągnęła zysk wówczas, obowiązkowo musi przelewać 8% z kwoty czystego zysku w skali rocznej, do momentu kiedy kapitał zapasowy osiągnie wysokość 1/3 kapitału zakładowego.Ta właśnie część będzie zaliczana do zysku zatrzymanego. Należy pamiętać, że podjęcie uchwały o podziale lub pozostawieniu zysku w spółce może powodować zastosowanie określonych przepisów prawa podatkowego.

 

 

Pliki cookies