Ubezpieczenie rentowe

Ubezpieczenie rentowe - należy do działu ubezpieczeń społecznych i jest gwarancją wypłacania świadczeń pieniężnych osobom objętym zakresem odpowiedzialności ubezpieczeniowej od szczegółowych i szczególnych zdarzeń ubezpieczeniowych. Gwarantują pokrycie świadczeń w perspektywie inwalidztwa. W sytuacji aktywacji ubezpieczenia osoby ubezpieczające się otrzymują rentę (np. renta rodzinna ). Renta to okresowe świadczenie pieniężne wypłacane przez system ubezpieczeń społecznych. W Polsce jest to ZUS.

 

 

 

 

 

 

 


Świadczenia realizowane jako rentowe:

  • renta z tytułu niezdolności do pracy - otrzymuje ja osoba niezdolna do pracy w rozumieniu ustawy spełniająca warunki: posiada orzeczenia o niezdolności do pracy, ma wymagany okres składkowy i nieskładkowy.
  • renta szkoleniowa - otrzymuje ją osoba nadająca się do przekwalifikowania zawodowego niezdolna do pracy w swoim wykonywanym przed wypadkiem zawodem.
  • renta rodzinna - dotyczy dzieci, wnuków, małżonka oraz rodziców osoby która w chwili śmierci pobierała rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę. Uprawnieni otrzymują jedną rentę i dzielą ją na równe części. 
  • zasiłek pogrzebowy - przysługuję osobie pokrywającej koszt pogrzebu i stanowi 4000 zł. Wniosek o wypłatę uprawnienia zgłasza się w okresie nie dalej niż 12 miesięcy od chwili zgonu inaczej prawnie uprawnienie może przepaść.  
  • dodatek pielęgnacyjny - przysługuje renciście bądź emerytowi, który jest niezdolny do pracy i samoegzystencji lub osobie po 75 roku życia. Dla osób w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym lub opiekuńczo-leczniczym stosuje się dodatkowe kryteria.

Podstawą uzyskania świadczenia są składki na ubezpieczenie rentowe wynoszące 6 procent podstawy wymiaru składki. W 4,5 procentach opłaca ją pracodawca, a 1,5 procenta opłacenia należy do pracownika.  Podstawa naliczenia składki wynosi 30 krotność maksymalnie przeciętnego wynagrodzenia.