Zintegrowany system pomiarowy

Zintegrowany system pomiarowy — narzędzie, które pozwala na rozszerzenie zakresu analizy strategicznej poza obszar wąsko rozumianej analizy finansowej. Wychodzi ono naprzeciw potrzebie szerszego spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa i ocenienia efektywności jego działania we wszystkich aspektach. Wszystkie zintegrowane systemy powiernicze służą dokonaniu zobiektywizowanej oceny przedsiębiorstwa, poddając pod analizę wszystkie dostępne dane i nie bazując jedynie na wynikach finansowych. Wybór zintegrowanego systemu pomiarowego zależy od kierownictwa, które coraz częściej decyduje się na ich wykorzystanie.

 

 

 

 

 

 

 


Do najbardziej znanych zintegrowanych systemów pomiarowych należą:

  1. Strategiczna karta wyników — inaczej zwana BSC (balanced scorecard), wykorzystuje spójny system, który bazuje na finansowych i pozafinansowych wskaźnikach przy ocenie działania przedsiębiorstwa. Monitoruje strategię w długoterminowej perspektywie. Przedstawienie strategii firmy w postaci celów koniecznych do zrealizowania to główne założenie strategicznej karty wyników.
  2. Model EFQM — opracowany przez Europejską Fundację Zarządzania Jakością model doskonałości opisujący europejskie podejście do zarządzania jakością. Wyróżnia on 9 filarów, które podzielone zostały na dwie grupy. Do filarów należą: przywództwo, pracownicy, polityka i strategia, partnerstwo i zasoby, procesy, zadowolenie klientów, zadowolenie pracowników, otoczenie, kluczowe wyniki działalności.
  3. Menadżerska deska rozdzielcza — pozwala na całościową analizę sytuacji przedsiębiorstwa, która uwzględnia wszystkie jej aspekty. Pozwala ona na lepsze dopasowanie decyzji i podejmowania działań do obranej strategii firmy. Do pomocy wykorzystuje się informatyczne systemy, których zadaniem jest wykorzystanie gromadzonych przez przedsiębiorstwo baz danych.

 

 


 

Pliki cookies