pomoc publiczna

Pomoc publiczna jest to wszelka pomoc przyznawana przez państwo przedsiębiorcom, która grozi zachwianiem konkurencji, jeśli chodzi o zasady, pomoc publiczna jest niezgodna z rynkiem wewnętrznym, ponieważ zakłóca konkurencyjności. Przekazywana może być na zasadach wyjątku na ściśle określonych zasadach wyjątku oraz na ściśle określonych zasadach, nadzór nad pomocą publiczną sprawuje Komisja Europejska, której państwa członkowskie muszą notyfikować chęć udzielenia tego rodzaju pomocy.

 

 

 

 

 

W odniesieniu do pomocy publicznej TFUE przewiduje pewne wyłączenia są to sytuacje w których jest ona uznawana za zgodną ze wspólnym rynkiem, należą do nich:

 

- pomoc przyznawania gospodarce niektórych regionów RFN w zakresie niezbędnym do wyrównania niekorzystnych skutków spowodowanych podziałem Niemiec,

- pomoc socjalna przyznawana indywidualnym konsumentom z zastrzeżeniem, iż jest udzielana bez dyskryminacji ze względu na przechodzenie produktów,

- pomoc przeznaczona na sprzyjanie rozwojowi gospodarczemu regionów, w którym poziom życia jest rażąco niski bądź regionów o niskim poziomie zatrudnienia,

- pomoc przeznaczona na wspieranie kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego, jeśli nie zmienia warunków wymiany handlowej i konkurencji w Unii w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem,

-pomoc skierowana na naprawienie szkód powstałych z wyniku klęsk żywiołowych oraz innych nadzwyczajnych sytuacji,

- pomoc przeznaczona na ułatwienie rozwoju niektórych działań gospodarczych bądź niektórych regionów gospodarczych o ile nie zmienia ona warunków wymiany handlowej w zakresie sprzecznym ze wspólnym interesem,

- pomoc przeznaczona na wspieranie realizacji ważnych projektów stanowiących przedmiot wspólnego europejskiego zainteresowania bądź miejąca na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce państwa członkowskiego,

- inne kategorie pomocy, jakie Rada UE może określić decyzją, stanowiąc na wniosek Komisji Europejskiej.

 


Rodzaje pomocy publicznej:

 

-pomoc dla pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji oraz pracowników niepełnosprawnych- pomoc ta obejmuje zazwyczaj sektory znajdujące się w trudnej sytuacji w Polsce np. przemysł stoczniowy.

-pomoc regionalna- państwa członkowskie UE mogą udzielać tego rodzaj pomocy publicznej w tych regionach których poziom życia jest niski bądź w regionach w których istnieje stan niedostatecznego zatrudnienia,

-pomoc inwestycyjna i na zatrudnienie dla małych oraz średnich przedsiębiorstw- dopuszczalne jest udzielenie pomocy dla małych oraz średnich przedsiębiorstw w wysokości do 20% dla małych oraz 10% dla średnich kosztów kwalifikowanych. Ze względu na dopuszczalność na terenie Polski pomocy regionalnej, pomoc ta nie jest obecnie udzielana,

-pomoc na przedsiębiorczość kobiet- odbiorcą pomocy może być jedynie małe przedsiębiorstwo nowo utworzone przez kobietę, ta pomoc ma być udzielana w formie zachęcającej kobiety do zakładania nowych przedsiębiorstw w celu zlikwidowania szczególnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku jakie napotykają kobiety.

-pomoc na działalność badawczą, rozwojową oraz innowacyjną- pomoc udzielana przedsiębiorcom na prowadzenie prac badawczo- rozwojowych.

-pomoc na ochronę środowiska- forma pomocy publicznej, mająca na celu zachęcić przedsiębiorców do inwestycji w technologie umożliwiające przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy wspólnotowe w zakresie ochrony środowiska.

-pomoc szkoleniowa- do finansowanie szkoleń pracowników w zakresie szkoleń specjalistycznych i ogólnych.

-pomoc w formie kapitału podwyższonego ryzyka- to pomoc polegająca na dofinansowaniu do 50% kapitału dla funduszu inwestycyjnego inwestującego w formie udziału kapitałowego w nowe spółki z sektora MŚP. -pomoc szkoleniowa- do finansowanie szkoleń pracowników w zakresie szkoleń specjalistycznych i ogólnych.

-pomoc na usługi doradcze dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, również udział małych i średnich przedsiębiorstw w targach- ten rodzaj pomocy jest dostępny tylko dla małych oraz średnich przedsiębiorstw, w którym Państw może dofinansować do 50% kosztów usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych oraz do 50% kosztów udziału w targach.

 


 

 

Pliki cookies