Demografia

Nauką zajmującą się stanem liczebnym ludności jest demografia. Określa ona nie tylko stan ludności, ale także przyrost naturalny, migracją, strukturą wieku, płci oraz strukturą zawodową, wyznaniowa i narodowością. Dodatkowo opisuje zmiany zachodzące w stanie liczebnym ludności oraz w jej strukturze i w rozmieszczeniu na Planecie Ziemskiej. Jeżeli chodzi o liczbę ludności świata, zaczęła się zwiększać, aż do połowy XVII wieku. Gwałtowny przyrost nastąpił już w połowie XX wieku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ustalania liczby mieszkańców z reguły jest trudne, a dane uzyskiwane nie są nadal w 100% prawdziwe. Na dzień dzisiejszy ustalając liczbę ludności, stosuje się metody:

  • rejestr ludności, który prowadzony jest przez Urząd Stanu Cywilnego, kościoły oraz inne instytucje
  • spis powszechny, który prowadzony jest co 5 lub 10 lat
  • rachunek prawdopodobieństwa oparty na ludności

 

Demografia - definicja.

Liczbę ludności początkowo zaczęto ustalać w ramach rozwoju społecznego, na podstawie rejestru zgonów i urodzeń, małżeństw, które prowadzili właściciele ziemscy, niewolników, kościoły, a także administracja i wojsko państwowe. Ogólny początek demografii uważa się XVII w., kiedy pojawiło się opracowanie Johna Granuta tzn: „Natural and Political Observations ... upon the Bills of Mortality“, które było wytrzymywane w formie prymitywnych, matematycznych tabeli. Takie tabele w późniejszym czasie tworzył Edmond Halley, jako podstawę do obliczeń prawdopodobieństw tworzonych dla ubezpieczań na życie. Natomiast pod koniec XVII wieku Thomas Malthus przekonanie twierdził, że niekontrolowany przyrost naturalny może prowadzić do wykładniczego wzrostu ludności, a to wiążącej się z tym klęski głodu, spowodowaną wzrostem populacji i przyrostem produkcji żywności. Malthus Thomas uważany jest za ojca teorii przeludnienie. 

Jeżeli chodzi o prognozy demograficzne, przewidują one następujący wzrost liczby ludności świata:
-2020-8 mld ludności
-2025- 8,4 mld ludności