Gender index

Gender Index to międzynarodowy projekt utworzony i opracowany przez grupę roboczą specjalistów z Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Głównym źródłem finansowania projektu jest Europejski Fundusz Społeczny. Podstawowym celem projektu jest podkreślenie i zwrócenie uwagi międzynarodowej społeczności na problem równości szans kobiet i mężczyzn, w aspekcie zatrudnienia czy funkcjonowania w społeczności. Zadaniem Gender Index jest stworzenie takiego modelu, który pozwoli na efektywne zarządzanie podmiotami gospodarczymi uwzględniając przy tym politykę równouprawnienia. Ponadto, celem Gender Index jest wypracowanie realistycznych metod usuwania dyskryminacji ze względy a płeć w obszarze zatrudnienia i promocja równości na rynku pracy. 

 

 


Gender Index posiada również inne cele, które powinny zostać zrealizowane w dłuższym okresie czasu. Są to między innymi: 

  • zwiększenie zatrudnienia wśród kobiet, 
  • obniżenie bezrobocia otoczenia kobiet, 
  • wzrost obejmowania przez kobiety funkcji kierowniczych, 
  • zrównanie wynagrodzeń pomiędzy kobietami a mężczyznami będącymi na takich samych stanowiskach pracy. 

W ramach projektu został opracowany wskaźnik Gender Index, który służy do analizowania zjawisk dotyczących nierównego traktowania zarówno kobiet jak i mężczyzn. Co więcej, Gender Index pomaga monitorować perspektywę szans w danym miejscu pracy, uwzględniając przy tym obie płci na poziomie organizacji. Priorytetem wskaźnika jest przedstawienie wyników obejmujących firmy i podmioty gospodarcze biorące udział w promocji równych szans kobiet i mężczyzn. Firmy, które w swoje wewnętrznej polityce uwzględniają potencjał kobiet i mężczyzn oraz stwarzają równe szanse rozwoju, awansu i wynagrodzenia, są nagradzane poprzez umieszczenie w rankingu Gender Index.  

Obecnie, w pierwszej dziesiątce państw o najwyższym wskaźniku Gender Index oscylują: Norwegia, Australia, Szwajcaria, Niemcy, Dania, Singapur, Holandia, Irlandia, Islandia oraz Kanada. Polska zajmuje 36 miejsce.