Dług publiczny

Dług publiczny to termin określający całkowite, niespłacone zadłużenie rządu centralnego kraju przybierające formę obligacji i innych papierów wartościowych. Dług publiczny bardzo często wyrażany jest jako stosunek produktu krajowego brutto (PKB). Dlatego też, dług publiczny jako procent PKB jest zwykle wykorzystywany jako wskaźnik zdolności rządu do wywiązywania się z przyszłych zobowiązań. Ponadto, dług publiczny jest ważnym źródłem zasobów dla rządu, który finansuje wydatki publiczne i wypełnia luki w budżecie. Nie należy mylić długu publicznego z długiem zewnętrznym danego podmiotu. Dług zewnętrzny jest to kwota należna inwestorom zagranicznym zarówno przez rząd, jak i sektor prywatny. Natomiast dług publiczny wpływa na zadłużenie zagraniczne, ponieważ jeśli stopy procentowe wzrosną w stosunku do długu publicznego, wzrosną również dla całego długu prywatnego. To jeden z powodów, dla których firmy naciskają na krajowe rządy, by utrzymały dług publiczny w rozsądnym zakresie i poziomie.

 

 


Dług publiczny - definicja.

Dług publiczny utrzymywany w krótkim okresie czasu, może być dobrą metodą na uzyskanie przez kraje dodatkowych funduszy, m.in.: na inwestycje w ich wzrost gospodarczy. Dług publiczny jest bezpiecznym sposobem na inwestowanie cudzoziemców w rozwój kraju poprzez kupowanie obligacji rządowych. Według ekonomistów, to o wiele bezpieczniejsza forma inwestycji, niż bezpośrednie inwestycje zagraniczne.Dług publiczny utrzymywany w dłuższej perspektywie negatywnie oddziałuję na funkcjonowanie podstawowych elementów rynku ekonomicznego. Zbyt wysoki poziom długu publicznego powoduje, że zagraniczni inwestorzy podnoszą stopy procentowe, a to pośrednio wynika z wysokiego ryzyka niewypłacalności.To sprawia, że składniki wzrostu gospodarczego, takie jak inwestycje w nieruchomości, rozwój biznesu i kredyty są droższe. Dlatego też, aby nie doprowadzić do krytycznej sytuacji, panaceum na odpowiedni poziom długu publicznego, jest jego stosunek do Produktu Krajowego Brutto – PKB.

 

 


 

 

 

Pliki cookies