Przychody finansowe definicja

Ustawa o rachunkowości nie definiuje w bezpośredni sposób przychodów finansowych. Treść tego pojęcia jest pośrednio wynikiem definicji operacji finansowych, pochodzącej z art. 42 ust. 3 ustawy. Do operacji finansowych zalicza się przychody i koszty finansowe, natomiast wynik operacji finansowych, jest różnicą między przychodem a kosztem.

PRZYCHÓD - KOSZT = WYNIK OPERACJI

Przychodami finansowymi nazywa się przychody związane z działalnością przedsiębiorstwa, której przedmiotem jest sprzedaż lub kupno rzeczowych artykułów aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, długoterminowych inwestycji, krótkoterminowych aktywów finansowych oraz przychody, które są związane z działalnością firmy, której przedmiotem jest pozaoperacyjne pozyskiwanie źródeł, lub ich spłata. Przychody finansowe są uzupełnieniem bilansu, a także składnikiem sprawozdania finansowego w rachunku zysków i strat.

 

 


Co to są przychody finansowe?

Przychody finansowe są księgowane w zespole 7 zakładowego planu kont na koncie: przychody finansowe.

 

Należą do nich:

  • przychody ze sprzedaży papierów wartościowych
  • przychody z dywidend
  • odsetki uzyskiwane przez firmę z tytułu:

- lokat bankowych

- udzielonych pożyczek

- weksli obcych

- papierów dłużnych (np. obligacji)

- przeterminowanych należności

  • dodatnie różnice kursowe
  • przychody z tytułu aktualizacji wyceny aktywów finansowych

 

Układ rachunku zysków i strat, czyli jednej z podstawowych części sprawozdania finansowego, wyodrębnia wśród przychodów finansowych:

  • przychody z operacji finansowych, z tytułu dywidend i udziału w zyskach, dodatnich różnic kursowych, zbycia aktywów finansowych
  • przychody z tytułu odsetek
  • przychody z pozostałej działalności operacyjnej ( w tym także przychody ze zbycia środków trwałych ( budynki, lokale)
  • przychody nadzwyczajne, powstają w nieprzewidziany sposób , poza działalnością operacyjną i są dodatnim skutkiem finansowym
  • przychody z podstawowej działalności operacyjnej, które otrzymywane są ze sprzedaży produktów i towarów

 

 


 

 

Pliki cookies