Dochody budżetowe definicja

Dochody budżetowe to środki gromadzone w celu wydatkowania ich w przyszłości na cele państwowe, takie jak na przykład wykonywanie zadań wynikających z polityki państwa czy dostarczania dóbr publicznych. Ich pozyskiwanie powstaje w wyniku pobierania pieniędzy od odrębnych organów samorządów terytorialnych, gospodarstw domowych oraz od wszelkiego rodzaju podmiotów gospodarczych. Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie środki gromadzone kwalifikują się do dochodów budżetowych.

 

 

 


Dochody budżetowe.

Występują również przychody służące do finansowania deficytu budżetowego. W strukturze dochodów budżetu państwa można wyodrębnić kilka głównych kategorii. Największą część stanowią dochody podatkowe. Możemy podzielić je na podatki pośrednie oraz podatki bezpośrednie. Do pierwszej grupy zaliczamy podatek od towarów i usług (VAT), który stanowi duża część dochodów. Kolejnym znaczącym źródłem zaliczanym do podatków pośrednich jest akcyza. Pozostałe podatki z tej grupy stanowią już nie wielkie wartości i zalicza się do nich miedzy innymi podatek od gier. W przypadku podatków bezpośrednich największe wartości procentowe osiągają podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Podobnie jak w przypadku pierwszej grupy pozostałe składniki stanowią nieznaczny wpływ. Jest to na przykład podatek od nieruchomości czy podatek od niektórych instytucji finansowych. Kolejne z wyodrębnionych grup w porównaniu do dochodów podatkowych stanowią jedynie niewielką część wpływów do budżetu państwa. Wyróżniamy dochody takie jak cło, wpłaty z zysku Narodowego Banku Polskiego, dywidendy i wpłaty z zysku przedsiębiorstw w jakich udziały ma państwo oraz środki zagraniczne. Wielkości jakie przyjmują każda z wymienionych grup oraz jej składniki przedstawione są w ustawie budżetowej na dany rok.