Globalizacja

Globalizacja –proces występujący w gospodarce światowej, który charakteryzuje się nasileniem mobilizacji, oraz przepływu dóbr, siły roboczej, kapitałów w skali ogólnoświatowej, a także rozwój telekomunikacji, transportu, czy szybkiego przepływu informacji w mediach. Globalizacją określa się także ogół procesów, które prowadzą do coraz większej integracji i współzależności zarówno państw, społeczeństw, gospodarek, jak i kultur, co prowadzi do tworzenia się tzw."jednego świata". Pojęcie to przedstawiane jest także jako zanikanie kategorii państwa narodowego, czy kurczenie się przestrzeni społecznej, oraz wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystywanie wszelkich technologii informacyjnych. Globalizacja stanowi bardzo szeroki i złożony proces, który ma wpływ na wszelkie strefy życia każdego człowieka, oznacza albowiem tworzenie nowego typu powiązań między danymi przedsiębiorstwami, czy społeczeństwami.

 

 

 


Globalizacja.

Geneza globalizacji pochodzi już z XV wieku, choć w nauce była rozpatrywana dopiero od lat osiemdziesiątych XX wieku. Generalnie proces ten jest zjawiskiem postrzeganym przez naukowców w sposób raczej sceptyczny. Globalizacja jest opisywana jako zjawisko prowadzące do nieprzewidywalnych form ryzyka, czy wzrostu nierówności społecznych. Do głównych pojęć z jej zakresu zalicza się m.in: finanse, rynki, badania, oraz rozwój wiedzy, strategie konkurencyjne, technologię, modele konsumpcji i style życia, czy regulacje prawne. Globalizacja zapewnia także korzyści, które wynikają przede wszystkim z rozszerzenia skali produkcji, oraz przedłużenia cykli życia produktów. Warto wspomnieć, że owej ewolucji gospodarczej towarzyszą również przeobrażenia w sferze kulturowej, społecznej, ustrojowe, czy politycznej. Globalizacja ma swój wymiar zarówno społeczny, gospodarczy, kulturowy, jak i polityczny.

 


 

 

 

 

 

 

Pliki cookies