potrzeby definicja

Potrzeby w znaczeniu ekonomicznym, są to odczucia braku danego dobra lub usługi, wyartykułowane przez konkretne jednostki lub społeczeństwo, jako ogół. Potrzeby, w sensie braku jakiegoś dobra, mogą być ujęte w znaczeniu

- potrzeb rzeczowych, takich jak pożywienie, schronienie, 

- potrzeb pozarzeczowych, takich jak edukacja, zatrudnienie.

Jednostki oraz społeczeństwa, w celu zaspokojenia potrzeb, podejmują określone, celowe działania, które mają na celu realizowanie celu, którym jest zdobycie potrzebnych dóbr. Jeżeli zdobycie dóbr wiąże się z uzyskaniem korzyści finansowej, realizacja celów i potrzeb, jest nazywana prowadzeniem działalności gospodarczej (działalności formalnej, w której wyniku osiągana jest korzyść w postaci dochodu). 

Jeżeli potrzeby czyli dobra, których jednostka nie osiągnęła, dążąc jednocześnie do zaspokojenia tych potrzeb, mają charakter potrzeb indywidualnych, mówimy o potrzebie żywności, noszenia odzienia. Zapewnienie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa ogółu może z kolei stanowić element kategorii potrzeb zbiorowych

 

 


Potrzeby osób, funkcjonujących na co dzień w społeczeństwie, można usystematyzować względem czynników, mających bezpośredni wpływ na powstanie i odczuwanie danej potrzeby.

  • Potrzeby biologiczne, są to potrzeby fizjologiczne, potrzeby posiadania pożywienia oraz mieszkania.
  • Potrzeby kulturowe, wiążą się natomiast z chęcią uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, mających miejsce w społeczności, potrzeba zachowania tradycji i uczestnictwa w ogólnie przyjętych zwyczajach. Odrębną kategorię, lub połączoną w ramy potrzeb kulturowych, stanowią potrzeby religijne, odczuwane przez większość uczestników życia społecznego. 

Podział potrzeb, odnośnie stopnia rozwoju społeczeństwa, ujmuje określenie potrzeb w dwóch kategoriach: 

  • potrzeby podstawowe, określające głównie potrzeby biologiczne człowieka oraz
  • potrzeby wyższego rzędu, występujące u jednostek i społeczności na wyższym poziomie rozwoju, w ich skład wchodzą potrzeby kulturalne, potrzeby awansu i uznania społecznego, potrzeby religijne, potrzeby interpretacji artystycznej.

Potrzeby, które w miarę rozwoju społeczności, stają się z potrzeb wyższego rzędu, potrzebami podstawowymi, świadczą o rozwoju danej społeczności. 

W kategorii czasu występowania potrzeb można wyróżnić potrzeby teraźniejsze i potrzeby przyszłe, które opierają się na planowaniu i chęci. 

 


Potrzeby.

Rodzajami potrzeb są również potrzeby nieograniczone, których zakres może stale się zwiększać, potrzeby ograniczone, których zakres stopniowo ulega zmniejszeniu oraz potrzeby substytucyjne, które mogą dla jednostki lub grupy zostać zastąpione zamiennikiem i potrzeby komplementarne

W celu realizacji potrzeb, niezbędne jest użycie środków, dzięki którym potrzeby mogą zostać zrealizowane. Środkami są dobra materialne i usługi. Pojęcia potrzeby nie należy mylić z terminami popęd lub instynkt. Potrzeby można podzielić, ze względu spojrzenie na nie:

  • potrzeby obiektywne - domniemanie akceptowalne przez ogół oraz przepisy prawne
  • potrzeby subiektywne, dzięki którym jednostka spełnia swoje indywidualne chęci, niekoniecznie zgodne z opinią ogółu. Niewykonanie skutkuje napięciem i zdenerwowaniem.  

 

 

 


 

 

Pliki cookies