towar

Towar jest to dobro materialne, zakupione, przeznaczone do sprzedaży. Aby można było mówić o towarach, zakupione dobra materialne nie mogą zostać przetworzone przed dokonaniem sprzedaży. Jeżeli przedsiębiorca, który dokona zakupu dobra materialnego, przetworzy dane dobro, zamiast terminu towar, stosuje się określenie materiał. Słownik finansowy zaznacza, że po przetworzeniu przez przedsiębiorcę kupującego, towar staje się dobrem gotowym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Towar - definicja.

Towar, będący produktem ludzkiej pracy, skierowanym na cel sprzedażowy, należy wyodrębnić wobec trzech kategorii, jakie mogą klasyfikować towary:

  • dobra konsumpcyjne,
  • dobra produkcyjne,
  • usługi.

Dobra konsumpcyjne, to towary, które charakteryzują się zorientowaniem na zużycie. Grono osób, stanowiących potencjalną grupę odbiorców, stanowią w większości osoby fizyczne, a dobra konsumpcyjne są im niezbędne każdego dnia. Dobra produkcyjne natomiast są towarami, które sprzedawane są dla osiągnięcia celu, jakim jest prawidłowa, wydajna działalność gospodarcza, polegająca na zastosowaniu procesu produkcyjnego. Towary, które sprzedawane są do sektora usług, przeznaczone są do dalszej sprzedaży lub przetworzenia (wtedy mówi się o dobrach gotowych. 

Towary, które określa się również jako przedmioty zapotrzebowania społecznego, najczęściej nabywają wartość użytkową. Wartość użytkowa, jako całokształt chemicznych i fizycznych właściwości danych przedmiotów, dzięki nim może odpowiadać na potrzeby ludzi. Wartość użytkowa jest wyrażona ceną. Czynność realizacji przez człowieka wartości użytkowej towaru, jest czynność konsumpcji. 

Gospodarka, ze względu na formę produkcji społecznej, dzieli się na:

  • gospodarkę naturalną, w której producenci wytwarzają dobra na własne potrzeby, nie wykonując z ich udziałem transakcji sprzedaży, kupna.
  • gospodarkę towarową, w sytuacji gdy dobra stają się przedmiotem wymiany towarowej, podczas której wykonuje się transakcje sprzedaży, kupna. 

Cena, będąca wartością, wyrażoną w formie pieniądza, który stanowi powszechny, akceptowany ekwiwalent, jest ustalana względem wartości towaru oraz praw rynkowych. takich jak np. popyt i podaż na dane towary i usługi. 

 


Co to jest giełda towarowa? 

Giełda towarowa to miejsce, w którym wszystkie oferowane towary występujące w obrocie handlowym, bez względu na ich przeznaczenie, są określane towarami.  Towary na giełdzie towarowej są jednorodne, przez co nie ma znaczenia, kto jest ich producentem, sprzedawcą, wartość cenowa towarów jest taka sama na całej giełdzie. Dzięki temu zabiegowi, na giełdzie odbywa się płynna wymiana handlowa, warunkowana jedynie przez mechanizmy popytu i podaży. Ujednolicenie cen towarów na giełdzie wywarło skutek, w postaci obrotu towarami, których znaczenie jest dla populacji jednolite i ogólne. Towarami, którymi następuje obrót giełdowy, określa się surowce mineralne lub artykuły spożywcze podstawowe. 

Towar to pojęcie, które może być zastąpione słowem artykuł, dobro. Właściwości, dzięki którym można określić dany towar, to gęstość, higroskopijność, właściwości fizyczne, technologiczne, termiczne, optyczne i energetyczne.