kapitał definicja

Kapitał ogólnie zdefiniować można, jako zasoby trwałe (środki, aktywa, majątek), które służą do rozpoczęcia bądź też kontynuowania działalności gospodarczej. Należy do jednego z głównych czynników produkcji (obok pracy oraz ziemi), który niezbędny jest do rozpoczęcia oraz kontynuowania produkcji. Występować może on w postaci środków pieniężnych, zasobów produkcji a także zasobów intelektualnych. Kapitał rozpatrywać można z punktu mikro oraz makroekonomicznego. W ujęciu makroekonomicznym zdefiniować  można go jako źródło finansowania majątku posiadanego przez przedsiębiorstwo (aktywów). Jest on również rozumiany jako fundusze, które powierzone zostały przedsiębiorstwu przez wierzycieli oraz właścicieli. W bilansie kapitał występuje pod pojęciem pasywów. Kapitał jest sumą wartości majątku, jaki został zaangażowany w przedsiębiorstwie.

 

 

 

 

 


Kapitał.

 

ujęciu mikroekonomicznym kapitał nie posiada ogólnej definicji, jednakże rozróżnia się dwa jego rodzaje, mianowicie:

 • kapitał realny (zwany inaczej rzeczowym), czyli ilość dóbr służących produkowania innych dóbr;
 • kapitał finansowy (zwany inaczej pieniężnym), czyli środki finansowe, które przeznaczone są do inwestowania. 

W przedsiębiorstwie najpopularniejszym podziałem kapitału jest podział ze względu na kryterium jego pochodzenia. W związku z tym wyróżniamy:

 • kapitał obcy, czyli wszelkie środki, które pozostawione zostały do dyspozycji przedsiębiorstwa przez jego wierzycieli na ograniczony czas. Kapitał obcy gromadzony jest przez przedsiębiorstwo głównie poprzez zaciąganie pożyczek na różny okres spłaty, emitowanie obligacji bądź też różnych papierów dłużnych, a także wykorzystanie kredytu handlowego;
 • kapitał własny, czyli wszelkie środki jakie pozostawione zostały do dyspozycji przedsiębiorstwa przez właścicieli i które podzielić można na kapitał zasadniczy (zwany inaczej akcyjnym) oraz kapitał specjalny (rezerwowy, zapasowy oraz fundusze celowe). 

Inny, równie popularny podział, ze względu na okres zużywania się środków produkcji pozwala na wyróżnienie kapitału obrotowego oraz trwałego. Kapitał obrotowy to taki, który zużywa się w trakcie jednego procesu produkcyjnego, natomiast kapitał trwały wykorzystywany jest w sposób stopniowy. 

Kapitał w przedsiębiorstwie pełni szereg istotnych funkcji, do których zaliczyć można:

 • funkcję finansową - kapitał jest źródłem finansowania firmy;
 • funkcję kontrolną - kapitał jest gwarancją efektywnego działania przedsiębiorstwa;
 • funkcję dochodową - pomnażanie posiadanego kapitału jest celem przedsiębiorstwa oraz źródłem korzyści jego właścicieli;
 • funkcję gwarancyjną - kapitał zabezpiecza spłatę zobowiązań firmy;
 • funkcję kreatywną - inwestowany kapitał własny jest warunkiem kreowania biznesu;
 • funkcję roboczą - kapitał rzeczowy jest podstawą prowadzenia działalności gospodarczej;
 • funkcję kosztową - kapitał generuje koszty (takie jak koszt kapitału własnego i obcego);
 • funkcję rozwojową - kapitał pomnażany przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa;
 • funkcję strategiczną - dobór kapitału przekłada się na strategię finansową przedsiębiorstwa.