co to jest koszt

Ustawa o Rachunkowości, według brzmienia której kosztem nazywamy uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej  wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, lub zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli. Koszt jest zatem wartością, określaną w formie pieniądza, wielkości zużycia czynników pracy i innych wydatków, związanych bezpośrednio z typowymi, codziennymi działaniami, związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej. Składniki, będące czynnikami pracy, mającymi wpływ na powstanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej są majątek trwały i obrotowy przedsiębiorstwa, usługi pracy, wartości prawne i niematerialne. Nie określa się co to jest koszt prowadzonej działalności gospodarczej innych wydatków, związanych ze zdarzeniami losowymi, mającymi sporadyczny wpływ na przedsiębiorstwo. 

Określenie kosztu w przedsiębiorstwie odbywa się w ściśle zawężonym zakresie czasowym, nazywanym okresem sprawozdawczym, obejmującym najczęściej miesiąc lub rok obrotowy. 

 

 

 

 


Zużycie czynników produkcji występuje w sposób celowy lub w wyniku normalnej, zwykłej działalności jednostki, co odróżnia pojęcie kosztu od terminu straty nadzwyczajnej. 

Klasyfikacja kosztów:

 • Koszty działalności finansowej,
 • Koszty działalności operacyjnej,
 • Koszty budowy środków trwałych,
 • Koszty specjalne.

Podział kosztów ze względu na rodzaj:

 • koszty amortyzacyjne,
 • zużycie materiałów i energii,
 • opłaty, związane z ubezpieczeniami społecznymi i podatkami,
 • koszt usług obcych,
 • koszty z tytułu wynagrodzeń pracowniczych,
 • koszty pozostałe.

Podział, ze względu na cel poniesionych kosztów:

 • koszty produkcji,
 • koszty zakupu, 
 • koszty sprzedaży,
 • koszty zarządzania.

Podział kosztów, ze względu na wielkość produkcji: 

 • Koszty stałe, występujące w stałej, niezmiennej formie niezależnie od wielkości produkcji. Kosztami stałymi są koszty administracyjne i amortyzacyjne.
 • Koszty zmienne, wzrastające wraz ze wzrostem produkcji. Do kosztów zmiennych zalicza się koszty, związane ze zużyciem sprzętu, energii oraz koszty wynagrodzenia pracowników, których płaca zależna jest od ilości wykonanych obowiązków.

Koszty alternatywne:

Kosztem jest nie tylko wielkość zużycia składników pracy oraz wydatki, związane z prowadzoną działalnością. Koszty alternatywne są to koszty utraconych możliwości, czyli realnie przedstawione wartości, najlepszej, możliwej, utraconej możliwości osiągnięcia korzyści, występującej w następstwie dokonanego wyboru. 

Koszty i przychody:

Przychody oraz koszty, będące terminami księgowymi, nie finansowymi, określane są z perspektywy rozliczeń, dokumentujących działalność przedsiębiorstwa. Przychody i koszty, zestawione razem, składają się na termin księgowy, określany jako rachunek zysków i strat. 

Koszt, a wydatek:

Mając na myśli koszt, przywołuje się słowo wydatek. Każdy koszt jest wydatkiem, jednak istotne jest, że nie każdy wydatek można określić kosztem. 

 

 

 


 

 

 

Pliki cookies