konsument definicja

Zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm., dalej „Kodeks cywilny”), za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jednym słowem Konsument to osoba fizyczna, która kupuje produkty lub usługi na własny użytek, a nie do produkcji lub odsprzedaży. Konsument to ktoś, kto może podjąć decyzję, czy kupić przedmiot w sklepie, czy też kogoś, na kogo wpływ może mieć marketing i reklama. Za każdym razem, gdy ktoś idzie do sklepu i kupuje w nim określone produkty podejmuje taką decyzję jako konsument. konsumentem może być tylko osoba fizyczna, co oznacza, iż określenia tego ni można używać w stosunku do wszelkich podmiotów prawnych (np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz tzw. ułomnych osób prawnych (np. spółki jawne).

 

 


Kto to jest konsument?

Konsument to ten, kto płaci za konsumpcję wyprodukowanych towarów i usług. W związku z tym konsumenci odgrywają istotną rolę w systemie gospodarczym każdego państwa. Bez popytu konsumpcyjnego producenci nie mieliby jednej z kluczowych motywacji do produkcji: do sprzedaży konsumentom. Konsument stanowi zatem również część łańcucha dystrybucji.

W kontekście marketingu należy zwrócić uwagę na różnice pomiędzy klientem i konsumentem, pojęcia te bowiem często mylnie traktowane są jako synonimy.  Klient jest tym, który kupuje dany produkt bądź usługę - mówiąc pro najprościej kryterium jest tutaj tylko fakt zakupu danego  produktu. Klient może, ale nie musi, używać go na potrzeby własne. Konsument natomiast to ten, który dany produkt po zakupieniu używa.  Nie jest konieczne, aby konsument osobiście kupował produkt lub usługę.  

Wyraźnie zaznaczyć należy, iż nie każda osoba fizyczna jest zawsze konsumentem. Koniecznie musi być to osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, przez co rozumiemy fakt, zawierający co przynajmniej jedno oświadczenie woli, którego konsekwencją jest wystąpienie skutków prawnych, w postaci nawiązania, zmiany lub ustania stosunku prawnego (np. zawarcie umowy sprzedaży).

Ponadto, aby osoba fizyczna stała się konsumentem, dokonywana przez nią czynność prawna nie może być związana bezpośrednio z prowadzoną przez tę osobę działalnością gospodarczą lub zawodową. Należy przy tym również zwrócić uwagę na fakt, że prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną nie przesądza jednoznacznie, że w każdej sytuacji jest ona przedsiębiorcą i nie może być uznana za konsumenta.

Głównie ze względu na rozwój Internetu konsumenci coraz częściej stają się "prosumentami", konsumenci, którzy są również producentami (często informacji i mediów w sieciach społecznościowych), wpływają na wytworzone produkty (np. poprzez dostosowanie, finansowanie społecznościowe lub publikowanie swoich preferencji zakupowych), aktywnie uczestnicząc w procesie produkcyjnym lub korzystając z interaktywnych produktów.

Wraz z rozwojem sieci społecznościowych oraz narzędzi takich jak Twitter, blogi, Facebook i YouTube rozwinął się szybszy przepływ komunikatów  powodując, że świat się kurczy się Zmiany te wpływają na większość aspektów naszego codziennego życia, w tym na nasze role jako jednostek o sile nabywczej, i to jest zmiana, którą firmy i ich pracownicy muszą zrozumieć, jeśli chcą utrzymać rentowność. Mówiąc najprościej, ludzie przeszli od bycia zwykłymi konsumentami do użytkowników o znacznie większym wpływie na ekonomie niż kiedykolwiek wcześniej.