zarządzanie definicja

Zarządzanie to termin używany w odniesieniu do administrowania organizacja, niezależnie od tego, czy jest to firma, organizacja non-profit, czy też organ administracji państwowej. Zarządzanie obejmuje działania związane z ustalaniem strategii organizacji i koordynowaniem wysiłków jej pracowników (lub wolontariuszy) w celu osiągnięcia założonych celów poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów, takich jak: zasoby finansowe, naturalne, technologiczne i ludzkie. Termin "zarządzanie" można również odnosić do osób zarządzających daną organizacją. Naukowcy społeczni traktują zarządzanie jako dyscyplinę akademicką, badając takie jej obszary, jak organizacja społeczna i przywództwo organizacyjne. Zarządzane jest jednym z kierunków studiów oferowanych obecnie przez niemal wszystkie uczelnie wyższe.

 

 

 

 


Co to jest zarządzanie?

Większe organizacje mają zazwyczaj trzy poziomy menedżerów zarządzających, które są zazwyczaj organizowane w hierarchicznej strukturze piramidalnej:

  • CEO - starsi menedżerowie, tacy jak członkowie zarządu i dyrektor generalny lub prezes organizacji. Określają oni strategiczne cele organizacji i podejmują kluczowe decyzje dotyczące jej funkcjonowania. Menedżerowie wyższego szczebla to na ogół specjaliści na poziomie kierowniczym i kierują kierownictwem średniego szczebla, który bezpośrednio lub pośrednio się do nich zgłasza.
  • Kierownicy średniego szczebla, do których zaliczyć można menedżerów oddziałów, menedżerów regionalnych, kierowników działów i kierowników sekcji. Kierownicy średniego szczebla przekazują kierownictwu pierwszej linii strategiczne cele kierownictwa wyższego szczebla.
  • Niżsi menedżerowie, tacy jak przełożeni i liderzy zespołów, którzy nadzorują pracę szeregowych pracowników (lub wolontariuszy, w niektórych organizacjach ochotniczych) i udzielają wskazówek dotyczących ich pracy.

W mniejszych organizacjach indywidualny menedżer może mieć znacznie szerszy zakres. Pojedynczy menedżer może wykonywać kilka ról lub nawet wszystkie role powszechnie obserwowane w dużej organizacji.

Zarządzanie polega na określeniu misji, celów, procedur, reguł i sposobów wykorzystania kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, co ma przyczynić się do jego perspektywistycznego sukcesu. Oznacza to przede wszystkim skuteczną komunikację: atmosfera w firmie implikuje ludzką motywację i określa poziom postępu lub wynik działania całego systemu.  Z punktu widzenia jednostki, zarządzanie nie musi być postrzegane wyłącznie w kontekście zawodowym, ponieważ zarządzanie jest istotną funkcją poprawiającą jakość codziennego życia i relacje z innymi osobami. Zarządzanie jest zatem wszędzie potrzebne i zakres jego zastosowania jest bardzo szeroki.    Komunikacja i kooperacja poszczególnych jednostek są dwoma głównymi aspektami każdego przedsięwzięcia.  Wszelkie plany, pomiary, motywacyjne narzędzia psychologiczne, cele i dobra materialne mogą, ale nie muszą, być niezbędnymi komponentami zarządzania. W dochodowych organizacjach podstawową funkcją zarządzania jest zadowolenie wielu związanych z organizacją interesariuszy. Zwykle wiąże się to z osiąganiem zysków (dla akcjonariuszy), tworzeniem wartościowych produktów w rozsądnych cenach (dla klientów) i zapewnieniem pracownikom dobrych warunków zatrudnienia.