produkcja definicja

Produkcja jest to ogół wszelkich działań, jakie mają na celu dostarczyć dobra oraz usługi na rynek. Ich zadaniem jest zaspokojenie potrzeb konsumpcyjnych całego społeczeństwa. Działania te rozumie się bardzo szeroko, od pozyskania potrzebnych materiałów, aż po sprzedaż gotowego produktu. Produkcją nazywamy przekształcenie się czynników produkcji, czyli pracy, ziemi, kapitałów w dobra oraz usługi. Zastosowane czynniki wytwórcze nazywane są nakładami, a końcowy rezultat całego procesu jest to wynik produkcji. Produkcja jest pojęciem bardzo szerokim, można je rozumieć na parę różnych sposobów. Dla ekonomistów termin produkcji oznacza działalność przedsiębiorca, która dąży do dostarczenia na rynek dóbr oraz usług. Jednak z punktu naukowego, istotniejszy jest sam proces produkcyjny. Przedsiębiorstwa działające na rynku, dążą przede wszystkim do maksymalizacji swoich zysków. Każde przedsiębiorstwo decyduje się na wielkość produkcji, na podstawie rachunku ekonomicznego oraz przebadania popytu, na tworzony przez firmę asortyment. W zgodzie z tym właśnie podejściem w dziedzinie ekonomii produkcja badana jest z punktu widzenia decyzji produkcyjnych w firmie.

 

 

 


Co to jest produkcja?

Biorąc pod uwagę proces zarządzania, produkcję przedstawia się jako proces, który składa się z wielu kroków, które następują po sobie. Wynikiem tych kroków jest pozyskanie dobra finalnego. W całym procesie produkcyjnym używa się między innymi: półfabrykatów, materiałów, zespołów oraz części. Proces ten jest bardzo złożony i obejmuje również takie czynności jak: kontrole, składowanie wyrobów gotowych czy ich transport.

Na proces produkcyjny składa się szereg różnych działań, który wiąże się z przekształcaniem surowców oraz materiałów w produkt końcowy.

Elementy, które składają się na proces produkcyjny to:

 • magazynowanie
 • kontrola jakości
 • proces technologiczny
 • transport wewnętrzny
 • rozwój
 • badania
 • tworzenie kanałów produkcyjnych

 

W całym procesie zachodzą również pewne przekształcenia. 

Surowiec>materiał>produkcja w toku>półfabrykat>produkt gotowy

Proces wytwórczy jest to ostatni etap całego procesu produkcyjnego. Jest on powiązany z procesem technologicznym produktu. Jego celem jest wytworzenie produktu gotowego do sprzedaży.

Elementy na jakie składa się proces wytwórczy to:

 • proces wytwórczy obsługowy ( w jego skład wchodzi : ochrona obiektu, obsługa administracyjna, utrzymanie czystości na całym zakładzie produkcyjnym,bezpieczeństwo pracy)
 • proces wytwórczy podstawowy (proces który składa się z wielu poszczególnych, procesów składowych)
 • proces wytwórczy pomocniczy ( powiązany jest z dostarczeniem czynników energetycznych, utylizacją wszelkich odpadów występujących podczas produkcji, oraz utrzymaniem ruchu)

Środki produkcji są to obiekty materialne, jakie są niezbędne do całego procesu produkcyjnego. Można do nich zaliczyć między innymi:

 • materiały
 • surowce
 • fabryki
 • półprodukty
 • rafinerie
 • kopalnie
 • zakłady
 • saliny
 • narzędzia
 • maszyny
 • ziemię

W każdym zakładzie produkcyjnym cały proces tworzenia wyrobów gotowych może przebiegać inaczej, jednak musi on być na bieżąco kontrolowany, dla bezpieczeństwa pracowników, oraz dobrej tworzonych produktów jakości produktów.