cel definicja

Cele mają istotne znaczenie w skutecznym działaniu organizacji i spełniają szereg funkcji. Cele to dążenie do uzyskania określonego stanu i w zarządzaniu wymagają zaangażowania menedżerów wszystkich szczebli.

Cele w funkcjonowaniu organizacji pełnią cztery bardzo ważne funkcje:


- są wskazówką i nadają kierunek działaniom wszystkim pracownikom organizacji, pozwalają wszystkim zrozumieć, dokąd zmierza organizacja
- wpływają na proces planowania, bez celów nie ma dobrego i skutecznego planowania, które z kolei wpływa na wyznaczanie nowych celów w przyszłości
- cele są źródłem motywacji dla pracowników, dobrze sformułowane i konkretne cele, o umiarkowanym stopniu trudności, mogą być motywatorem i napędzać pracowników do cięższej pracy, zwłaszcza gdy osiągnięcie celu wiąże się z otrzymaniem jakiejś gratyfikacji
- cele to niezawodny mechanizm kontroli i oceny, oznacza to, ze przyszłe osiągnięcia można ocenić w oparciu o stopień realizacji ustalonych, teraźniejszych celów. 

 


 


Rodzaje celów:


Firmy ustalają cele różnego rodzaju, które różnią się ramami czasowymi, dziedziną i szczeblem.

Szczebel - cele określane są na rożnych szczeblach i dla różnych szczebli. Podstawowe szczeble celów obejmują misję, cele strategiczne, taktyczne oraz operacyjne: 


- misja (powołanie) to zdefiniowanie podstawowego, unikatowego celu, który wyróżnia organizację wśród konkurencji i ukierunkowuje jej działanie
- cele strategiczne to cele ustalone na najwyższym szczeblu kierownictwa i dla najwyższego kierownictwa i dotyczą ogólnych spraw, w szerokim kontekście 
- cele taktyczne są wyznaczane na średnim szczeblu i dla menedżerów średniego szczebla organizacji i dotyczą sposobów operacjonalizacji działań koniecznych do osiągnięcia celów strategicznych
- cele operacyjne określane są dla menedżerów niższego szczebla i odnoszą się do krótkookresowych spraw i problemów związanych z celami taktycznymi

Dziedzina - firmy ustalają cele dla różnych dziedzin, inne cele formułuje się dla firmy produkcyjnej, inne dla firmy usługowej.

Ramy czasowe - konkretne cele ustalone są w konkretnym horyzoncie czasowym. Cele strategiczne to cele długookresowe, cele taktyczne są średnioterminowe, a cele operacyjne są krótkofalowe. Ramy czasowy są powiązane ze szczeblami.

 


Odpowiedzialność za ustalanie celów.


Wszyscy menedżerowie powinni brać udział w procesie formułowania celów całej organizacji, jednak w rzeczywistości każdy odpowiada za określanie celów na poziomie swojego szczebla. Misja organizacji i cele strategiczne są ustalane przez zarząd i menedżerów najwyższego szczebla. Cele taktyczne ustalane są przez menedżerów najwyższego i średniego szczebla, na końcu cele operacyjne określają menedżerowie średniego i najniższego szczebla.

Zarządzanie wielorakimi celami.

Firmy ustalają wiele różnych, czasem sprzecznych i konfliktowych ze sobą rodzajów celów. Aby rozwiązać problem niespójności celów, menedżerowie muszą rozumieć koncepcję optymalizacji. Optymalizacja wymaga równoważenia oraz godzenia ewentualnych konfliktów pomiędzy rożnymi celami.

 


 

Autor serwisu

Tomasz SzymaniakTomasz Szymaniak

Przygoda z moim serwisem trwa nieprzerwanie już od 2016 roku. Przez te lata witryna przeszła wiele mniejszych i większych zmian jednak najważniejsza funkcjonalność - bezpieczeństwo i wygoda użytkowania to zawsze priorytet. Dzięki temu ta witryna wspólnie tworzona przeze mnie oraz wielu moich przyjaciół związanych od lat z finansami, nieprzerwanie cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród użytkowników. Dziękuję! 

  • Facebook
  • crunchbase
  • Linkedln

Pliki cookies