emitent definicja

Emitent to podmiot, który wystawia papiery wartościowe do sprzedaży lub instytucja emitująca pieniądz. Emitentami mogą być: Skarb Państwa, bank państwowy, przedsiębiorstwo, instytucja finansowa, samorząd. Emisja papierów wartościowych ma na celu ich sprzedaż i pozyskanie środków finansowych przez emitenta.Wyróżnia się dwa rodzaje emisji: własną oraz obcą. W pierwszej emitent sam wydaje i sprzedaje papiery wartościowe, w drugiej robi to za pomocą instytucji finansowej. Emitentów dzielimy też na krajowych oraz zagranicznych. Jeśli zaś weźmiemy pod uwagę rodzaj emitowanych papierów wartościowych rozróżniamy emitentów  obligacji, krótkotrwałych papierów dłużnych oraz akcji.Najbardziej znanym emitentem obligacji w Polsce jest Skarb Państwa. W myśl ustawy emitentem obligacji może być podmiot, który jest w stanie zagwarantować określone na obligacji wysokość oprocentowania, terminy płatności, terminy i warunki wykupu. Takie obligacje muszą też być zabezpieczone - ustanowieniem zastawu, hipoteki lub udzieleniem gwarancji. Odpowiedzialność emitenta obejmuje cały jego majątek, gwarantów zaś do wysokości zabezpieczenia.

 

 


Przedsiębiorstwa coraz częściej wydają obligacje komercyjne, czyli krótkotrwałe papiery dłużne. Zazwyczaj są to duże, rozpoznawalne na rynku przedsiębiorstwa, mające mocną pozycję na Giełdzie Papierów Wartościowych. To sposób m. in. na finansowanie przedsięwzięć. Aby jednak transakcje te pozostawały bezpieczne przedsiębiorstwo musi przeprowadzić emisję za pośrednictwem domu maklerskiego bądź banku. Należy też spełnić określone warunki dotyczące obrotu tych papierów oraz bezpieczeństwa transakcji. Instytucja organizująca sprzedaż obligacji komercyjnych wykupuje od przedsiębiorstwa całość papierów wartościowych, a następnie organizuje ich sprzedaż na rynku. Aby zabezpieczyć interes emitenta może on powołać swojego gwaranta do wykupu tychże papierów.

Ostatni typ, czyli emisja akcji to sposób na finansowanie własnego przedsiębiorstwa. Właściciel odsprzedaje część swoich udziałów w przedsiębiorstwie, z tą różnicą od obligacji komercyjnych, że bezterminowo. Ich nabywcy stają się więc współwłaścicielami spółki i przysługuje im proporcjonalny procent udziału w zyskach przedsiębiorstwa.

Ważne jest, aby emitent zachował przejrzystość, równy i natychmiastowy dostęp inwestorów do informacji o nim samym oraz o zorganizowanym przez niego rynku. To pozwoli na budowanie zaufania inwestorów, a w konsekwencji przełoży się na większe zainteresowanie oferowanymi przez niego papierami wartościowymi.

 


 

 

Pliki cookies