co to jest podatek dochodowy

Podatek dochodowy od osób fizycznych - PIT, dotyczy osób fizycznych także tych, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółki cywilnej lub spółki osobowej, czyli: przedsiębiorców, emerytów, rencistów wszystkich osób zatrudnionych na umowę o pracę, zlecenie lub dzieło. Podstawowym założeniem tego podatku jest powszechność i większość społeczeństwa, na jakimś etapie swojego życia podlega temu podatkowi. 

Źródłem opodatkowania od osób fizycznych jest ich dochód, czyli wszystkie przychody z jednego lub kilku źródeł łącznie pomniejszone o koszty poniesione w związku z ich uzyskaniem. Stawki podatku dochodowego to: 18% i 32%, uzależnione od progów podatkowych, czyli wysokości dochodu. 

 

 

 

 

 

 


Podatek dochodowy w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy to instytucja, która zajmuje się podatkami. Każdy członek społeczeństwa płacący podatek dochodowy rozliczany jest w urzędzie skarbowym właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Podatek dochodowy za każdy rok podatkowy płaci się w postaci comiesięcznych zaliczek lub kwartalnie a ostateczne rozliczenie odbywa się raz w roku. Z obowiązku wpłacenia zaliczki na podatek dochodowy podatnik musi wywiązywać się do 20. dnia następnego miesiąca lub kwartału. Oznacza to, że podatek np. za sierpień należy uiścić do dnia 20 września. Jedyny wyjątek stanowi karta podatkowa, gdzie miesięczne rozliczenie musi nastąpić do dnia 7. kolejnego miesiąca. 

 

 


Podatek dochodowy – wybór formy opodatkowania

Każdy przedsiębiorca wnioskując o zarejestrowanie jego firmy do CEIDG musi podać wybraną przez siebie formę opodatkowania swoich dochodów. Do wyboru przedsiębiorca ma cztery możliwości, każda z określonymi ograniczeniami:

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych 
  • podatek liniowy
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
  • karta podatkowa

Jeżeli dany przedsiębiorca na etapie rejestracji nie wybierze formy opodatkowania podatkiem dochodowym może to zrobić później poprzez złożenie oświadczenia naczelnikowi swojego urzędu skarbowego, jednak nie później niż w dniu, w którym uzyska swój pierwszy dochód. Jeżeli jednak nie zrobił tego ani we wniosku do CEIDG, ani w US zostanie poddany zasadom podatku dochodowego na zasadach ogólnych. 

Przyjęta przez przedsiębiorcę forma opodatkowania nie jest wpisana w charakter jego działalności raz na zawsze, może ją zmienić, ale musi tego dokonać do dnia 20 stycznia roku podatkowego, którego ta nowa forma opodatkowania ma dotyczyć. 

W trakcie wypełniania wniosku na etapie wpisu do CEIDG przedsiębiorca jednocześnie wybiera sobie częstotliwość zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, ma trzy możliwości: 

  • co miesiąc
  • co kwartał
  • w sposób uproszczony

 

 


 

 

Pliki cookies