co to jest giełda

Giełda to spotkania handlowe odbywające się w określonym czasie i miejscu w celu sprzedaży określonych towarów po cenach codziennych notowań. Transakcje zawierane między członkami giełdy zawierane są na ściśle określonych regulaminem warunkach. Działalność wszystkich giełd na świecie jest regulowana i kontrolowana przez państwa poprzez wydawanie koncesji i nadzorowanie jej działalności. Najważniejszymi dokumentami ich działania są statut i regulamin giełdy. Określają cel giełdy, prawa i obowiązki członków, organizacje władz, warunki i technikę zawierania transakcji, formy rozstrzygania sporów i reklamacji. Ze względu na sposób powstania rozróżniamy giełdę korporacyjną  i państwową. Korporacyjna ma formę spółki akcyjnej. Organizują ją podmioty, które są zainteresowane rynkiem papierów wartościowych, czyli banki, domy maklerskie, fundusze inwestycyjne. Tworzy się ją w oparciu o normy prawa handlowego, państwo nie ma bezpośredniego wpływu.

 

 

 


Giełda państwowa jest odgórnie tworzona przez organy państwowe. Państwo jest jej jedynym lub głównym właścicielem i decyduje o jej funkcjonowaniu.Bez względu na sposób utworzenia giełda musi mieć statut i regulamin, określać uczestników, ustalać strukturę organizacyjną oraz posiadać zaplecze materialne. Wyróżniamy kilka podziałów giełdy. Jednym z najistotniejszych jest podział ze względu na zakres rzeczowy transakcji, czyli na giełdę towarów, instrumentów finansowych oraz usług. Giełda towarów to rynek, na którym zawierane są umowy kupna-sprzedaży towarów masowych o takich samych parametrach (standaryzowana jednorodność, trwałość, popyt i podaż w ilościach masowych). Nie jest to sprzedaż bezpośrednia – towarów nie ma na giełdzie, a zakup odbywa się w oparciu o ich charakterystykę znajdującą się w kontrakcie. Towar zaś można zdeponować w składach towarowych, gdzie przejdzie on badania jakościowe.

 


Deponujący dostanie kwit składowy, który nabiera mocy papieru wartościowego i jest wprowadzony do obrotu na giełdzie.Najbardziej znaną giełdą jest giełda instrumentów finansowych, w skład których wchodzą między innymi giełda papierów wartościowych oraz giełda instrumentów pochodnych. To też typ giełdy, w której transakcje i obroty ją najwyższe. W prosty i zautomatyzowany sposób można na niej kupić-sprzedać papiery wartościowe. Kto w niej uczestniczy? Banki, władze monetarne państw, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Ci ostatni reprezentowani są przez brokerów. Ostatni typem giełdy jest giełda usług. Tu zachodzą ustalenia przede wszystkim dotyczące usług transportowych, ubezpieczeniowych oraz pośrednictwa transakcyjnego.

 

 


 

 

 

 

 

 

Pliki cookies