zarządzanie jakością definicja

Na wstępie warto wyjaśnić, czym jest samo zarządzanie. Jak się okazuje jest to bardzo ogólny zakres działań, procesów i decyzji, które stosuje się w odniesieniu do zasobów, osób, kapitału lub organizacji celem zapewnienia jak najlepszych warunków do ich efektywnego funkcjonowania, które ma prowadzić do osiągnięcia wszelkich zamierzonych przez daną firmę celów.

Z kolei jakość współcześnie rozumiana jest jako spełnienie w pełni lub też nawet przekroczenie spełnienia wszelkich wymagań klienta, co do danego produktu. Jednakże pojęcie to jest wciąż nieostre, a do celów zarządzania może przydać się japońska robocza definicja jakości, mówiąca o tym, że: „jakość to wszystko, co można poprawić”.

Zatem jeśli chodzi o zarządzanie jakością jest to podejście, w którym dąży się przede wszystkim do doskonalenia efektywności wszystkich procesów, zachodzących w danej organizacji celem spełnienia odpowiednich wymagań, potrzeb i oczekiwań ze strony klienta. W tym celu wykorzystuje się różnego rodzaju funkcje, związane z zarządzaniem całym przedsiębiorstwem. Innymi słowy zarządzanie jakością to zarządzanie, w którym zakłada się, że cele danej organizacji zostaną osiągnięte, kiedy uwaga wszystkich pracowników będzie skierowana na osiągnięcie i utrzymanie ustalonego poziomu jakości procesów, które były i są realizowane w danej organizacji oraz ich efekty.

 


W związku z tym, jak można odróżnić zapewnienie jakości od zarządzania jakością?

Zapewnienie jakości wiąże się ściśle z samym procesem produkcji, projektowaniem produktów oraz technologii ich wytwarzania. Jego cel stanowi dostarczenie jak najlepszego jakościowo produktu, który zaspokoi wszystkie potrzeby i wymagania klienta. Natomiast zarządzanie jakością stanowi istotny krok naprzód w odniesieniu do samego zapewnienia jakości. Bowiem każde działanie w danym przedsiębiorstwie może mieć jakiś wpływ na jakość produktu. W procesie zarządzania jakością praktycznie każdy spośród pracowników danej firmy powinien szczególnie dążyć do doskonalenia własnej pracy.

Mówiąc o definicji zarządzania jakością nie sposób nie wspomnieć o zasadach zarządzania jakością, które zostały zdefiniowane w normie ISO 9000. Pierwotnie było 8 zasad, jednak według nowelizacji normy ISO 9001 w 2015 roku pozostało ich 7. Należą do nich kolejno:

  • Orientacja na klienta;
  • Przywództwo;
  • Zaangażowanie pracowników;
  • Podejście procesowe;
  • Doskonalenie;
  • Podejmowanie decyzji na podstawie faktów;
  • Zarządzanie relacjami.

 

Podsumowując zarządzanie jakością wymaga współdziałania wszystkich osób, które są zatrudnione w firmie. To oni budują jakość firmy, która powinna powodować kolejno zadowolenie klientów, a to kolejno odzwierciedla popyt na produkty lub usługi danego przedsiębiorstwa.