co to jest amortyzacja

Amortyzacja to termin, który definiuje cechy zmniejszania się wartości rzeczy, składników majątku, w określonym czasie i na skutek ich użytkowania. Amortyzacja  to koszt związany ze stopniowym zużywaniem się środków trwałych, ale też wartości niematerialnych oraz prawnych. Amortyzacja środków trwałych polega na systematycznym i stopniowym zużywaniu się składników majątku wskutek odpisów amortyzacyjnych, które z kolei powstają na skutek planowanego rozłożenia wartości środków trwałych w ustalonym okresie amortyzacji.  Amortyzacja to koszt, który nie wiąże się z dopływem środków pieniężnych, a wręcz odwrotnie z terminem tym kojarzy się inny termin: umorzenia. 

 

 

 

 

 

 


Czym są środki trwałe?

Środki trwałe są to rzeczowe, materialne składniki majątku, które muszą być użytkowane nie krócej niż jeden rok. Muszą być zdatne do użytku i wykorzystywane przez przedsiębiorcę na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo też oddane mu w użytkowanie na podstawie umowy najmu, czy dzierżawy, mogą to być:

  • obiekty budowlane
  • budynki czy lokale z odrębną własnością
  • marzyny
  • urządzenia
  • środki transportu
  • inne przedmioty

 


Amortyzacja środków trwałych - liniowa

Metoda liniowa amortyzacji środków trwałych polega na stosowaniu odpisów amortyzacyjnych wyliczonych od wartości zakupu środka trwałego, jego wartości początkowej, stosując roczną stawkę odpisu z obowiązującego wykazu stawek. Wartość odpisu amortyzującego obowiązuje przedsiębiorcę przez cały okres amortyzacji. W 2018 roku dokonany zmiany klasyfikacji środków trwałych. 

 


Amortyzacja środków trwałych - przyspieszona

W niektórych przypadkach przedsiębiorca może podwyższyć podstawową stawkę amortyzacyjną w stosunku do środków trwałych używanych. Środki trwałe używane to te, które przed ich nabyciem i wprowadzeniem do ewidencji danej firmy były już wcześnie wykorzystywane przez okres co najmniej sześciu miesięcy. Dotyczy to środków trwałych z grupy 3-6 i 8 oraz środków transportu. Jeżeli przedsiębiorca zastosuje podwyższoną stawkę amortyzacji musi być w stanie udowodnić, że ten nabyty środek trwały już wcześniej był używany. W takich przypadkach przedsiębiorca sam ustala stawkę amortyzacyjną, ale okres amortyzacji takiego obiektu nie może być krótszy niż:

dla środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 klasyfikacji środków trwałych:

  • 24 miesiące - gdy ich wartość początkowa nie przekracza 25 000 zł
  • 36 miesięcy - gdy ich wartość początkowa jest wyższa od 25 000 zł i nie przekracza 50 000 zł
  • 60 miesięcy- w pozostałych przypadkach

dla środków transportu, w tym samochodów osobowych - 30 miesięcy