płynność finansowa definicja

Płynność finansową rozważać można w kilku aspektach. Przede wszystkim dotyczyć ona może jednak zasobów majątkowych przedsiębiorstwa, możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania oraz jednocześnie zasobów majątkowych i źródeł ich finansowania.  Biorąc pod uwagę płynność finansową związaną ze stanem majątkowym, pod pojęciem tym rozumieć należy zdolność do szybkiego obrotu środków pieniężnych oraz szybkość i pewność, z którą aktywa obrotowe zamienione być mogą na pieniądz w krótkim okresie czasu, bez utraty ich wartości. Aspekt majątkowo - kapitałowy płynności finansowej dotyczy natomiast relacji między majątkiem, stanowiącym zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań, a zobowiązaniami, jakie ten majątek finansują. Takie rozumienie płynności wiąże się ze zdolnością przedsiębiorstwa do regulacji zobowiązań krótkoterminowych w wyznaczonym czasie.

Pomiędzy powyższymi aspektami istnieją pewne ścisłe zależności, gdyż bezproblemowe regulowanie zobowiązań zależne jest od zgromadzonych płynnych aktywów, a im wyższy ich poziom, tym wyższa jest zdolność do uiszczania zobowiązań w terminie. Jednakże, nie zawsze niski poziom najbardziej płynnych aktywów oznaczać będzie problemy z regulacją długów. Dzięki zagwarantowaniu stałego dopływu gotówki do organizacji, będzie ona mogła realizować zobowiązania bez konieczności posiadania nadwyżki środków pieniężnych. W takim kontekście, płynność finansowa definiowana być może też jako zdolność  do zrównoważenia wymaganych wydatków i wpływów, z uwzględnieniem możliwości wystąpienia przerwy w dopływie finansów oraz wzrostu wypływów pieniężnych. Płynność finansowa oznaczać tu może również zdolność do osiągnięcia przepływów pieniężnych, które umożliwiać będą regulację wymaganych zobowiązań oraz pokrywanie niespodziewanych wydatków gotówkowych.

Ponadto, płynność finansowa kształtowana jest przez takie czynniki jak: czynniki makroekonomiczne - zewnętrzne, niezależne od działalności przedsiębiorstwa (jak np. podatki, ceny zakupu czynników produkcji, koszty pracy), czynniki branżowe (etapy rozwoju danej branży, stopień ryzyka branżowego, specyfika branży, perspektywy rozwoju branży) oraz czynniki mikroekonomiczne - wewnętrzne, jednostkowe, zależne od sposobu działania danego przedsiębiorstwa (zdolność do generowania sprzedaży, zarządzanie należnościami, zapasami, zobowiązaniami, środkami pieniężnymi, kształtowanie struktury aktywów i pasywów).

Płynność finansowa może więc oznaczać:

  • posiadanie pozytywnego stanu środków płatniczych,
  • stosunek pokrycia zobowiązań składnikami majątku należącego do przedsiębiorstwa,
  • zdolność składników majątkowych do zamiany ich na środki pieniężne,
  • zdolność przedsiębiorstwa w każdej chwili do realizowania posiadanych zobowiązań.