kodeks pracy definicja

Kodeks pracy należy jednego z rodzajów aktów prawnych, który reguluje polskie prawo pracy. Akt ten w swoim czacie przechodził wiele modyfikacji i pod tym względem jest jednym z najczęściej modyfikowanych kodeksów w Polsce. Kodeks pracy jest ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141). Ustawa ta składa się on z piętnastu działów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kodeks pracy - ustawa.

Dział pierwszy zawiera przepisy ogólne, do których zalicza się w szczególności: podstawowe zasady prawa pracy, jak również zagadnienia odnośnie nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy. Dział drugi z kolei reguluje stosunek pracy, a mianowicie: zagadnienia dotyczące umowy o pracę i jej zawarcie oraz rozwiązanie, a także zagadnienia dotyczące uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy ze strony pracodawcy, rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia, wygaśnięcie umowy o pracę. Dział trzeci obejmuje zagadnienia dotyczące wynagrodzenia za pracę oraz inne świadczenia. Dział czwarty dotyczy obowiązków pracodawcy i pracownika. Dział piąty dotyczy odpowiedzialności materialnej pracownika. Dział szósty określa czas pracy, w szczególności są to takie zagadnienia jak: okresy odpoczynku od pracy, systemy i rozkład czasu pracy. Dział siódmy odnosi się do urlopów pracowniczych. Dział ósmy odnosi się do kwestii dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem. Dział dziewiąty dotyczy zagadnień związanych z zatrudnianiem młodocianych, a w szczególności chodzi tutaj o takie kwestie jak: zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, dokształcanie młodocianych, zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe, jak również szczególna ochrona zdrowia młodocianych oraz kwestia urlopów wypoczynkowych. Dział dziesiąty odnosi się do bezpieczeństwa i higieny pracy, a mianowicie: podstawowe obowiązki pracodawcy, podstawowe obowiązki pracownika, obiekty budowlany i pomieszczenia pracownicze, czynniki oraz inne procesy pracy stwarzające zagrożenie dla zdrowia lub życia, wypadki przy pracy i choroby zawodowe, środki ochrony indywidualnej oraz służba bezpieczeństwa i higieny pracy. Dział jedenasty dotyczy układów zbiorowych pracy, w dziale tym poruszane są takie zagadnienia prawne, jak: ponadzakładowy układ pracy, zakładowy układ zbiory pracy. Dział dwunasty dotyczy rozpatrywania sporów o roszczenia ze stosunków pracy, a mianowicie: postępowanie pojednawcze, jak również sądy pracy. Dział trzynasty odnosi się do odpowiedzialności za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Dział czternasty dotyczy przedawnienia roszczeń. Z kolei w dziale piętnastym umieszczone zostały przypisy końcowe.