dystrybucja definicja

Termin "dystrybucja" pochodzi od łacińskiego "distributio" i oznacza rozdzielanie, przydzielanie, rozdawanie. Obok produkcji, jest ona najistotniejszym ogniwem łańcucha logistycznego, gdyż zadaniem jej jest udostępnienie produktu w takim miejscu i czasie, który odpowiadał będzie potrzebom i oczekiwaniom nabywców. W ujęciu ekonomicznym, dystrybucja obejmuje wszystkie czynności, które związane są z pokonywaniem przestrzennych, czasowych, ilościowych oraz asortymentowych różnic, jakie występują między sferą produkcji a sferą konsumpcji. Istnienie tych różnic wynika natomiast z: lokalizacji miejsc wytwarzania i konsumowania wyrobów, terminowości produkcji i konsumpcji, zróżnicowania wielkości produkcji, braku zgodności asortymentu wyspecjalizowanej produkcji z konsumpcją, która zaspokajana jest przez zróżnicowanych wytwórców, a także z niedostatecznego informowania konsumentów o podaży, a producentów o popycie.

 

 

 


Co to jest dystrybucja?

Wyróżnić można też wiele innych definicji dystrybucji. Każda z nich kładzie jednak nacisk na takie aspekty jak konsument i rentowność. W związku z tym, dystrybucją jest:

  • zespół decyzji i czynności związanych z dostarczeniem produktu ostatecznemu nabywcy w taki sposób, który umożliwiał mu będzie zakup, dokonywany na odpowiednich warunkach,
  • ukierunkowana na osiągnięcie zysków działalność, która obejmuje planowanie, realizowanie i kontrolowanie fizycznego przepływu materiałów i produktów z miejsc ich produkcji do miejsca zbycia,
  • zorientowane na zysk planowanie, organizowanie i kontrola sposobu rozmieszczenia produktów na rynku i oferowania ich do sprzedaży,
  • instrument marketingowego oddziaływania na rynek - wraz z produktem, ceną i promocją tworzy zintegrowany zestaw elementów, mających na celu zaspokojenie potrzeb nabywców i zachęcenie ich do dokonania zakupu.

Istota dystrybucji sprowadza się też do dostosowania podaży do popytu, dzięki gromadzeniu i dostarczaniu towarów o takiej strukturze i cechach użytkowych, które odpowiadać będą potrzebom klientów. W związku z tym, dystrybucja pełni dwie podstawowe funkcje - koordynacyjną i organizacyjną. Pierwsza z nich polega na zrównoważeniu przez dystrybucję różnic pomiędzy popytem a podażą i ma na celu zagwarantowanie właściwej przepustowości kanałów dystrybucji. Obejmuje więc zbieranie i przekazywanie informacji rynkowych, promocję, poszukiwanie i zgłaszanie ofert kupna-sprzedaży czy nawiązywanie kontaktów handlowych. Druga zaś funkcja polega na dostosowaniu podaży i popytu pod względem jakościowym i związana jest z realizacją transakcji, zmierzając do zaspokojenia potrzeb klientów przy najmniejszych kosztach. W skład jej wchodzą: transport, magazynowanie, przekształcanie asortymentu produkcyjnego w handlowy oraz sprzedaż produktów pośrednikom i finalnym konsumentom.