stowarzyszenie definicja

Stowarzyszenie jest to rodzaj zrzeszenia działający jako organizacja społeczna.

Tworzona jest w celu podejmowania działań na rzecz osób bądź grup w konkretnym celu lub rozległym zakresie. Jednoczy ludzi, którzy mają podobne zainteresowania lub cele.

 

 

 

 

 

 

 


Regulacje prawne dotyczące stowarzyszeń.

Podstawowymi aktami prawnymi, które regulują przepisy dotyczące stowarzyszeń są:

 

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 12: „Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji”);
  • Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (UPS) (Dz.U. z 2017 r. poz. 210).
  • Ustawa określa m.in. definicję stowarzyszenia, rodzaje, podmiotowy zakres wolności zrzeszania się oraz inne szczegóły dotyczące działania organizacji. W ujęciu dokumenty stowarzyszenie to dobrowolne, trwałe i samorządne zrzeszenie o celach niezarobkowych, samodzielnie określające własne cele, programy działania i struktury organizacyjne oraz uchwalające akty wewnętrzne dotyczące jego działalności, opierając ją na pracy społecznej członków.

 

Rodzaje stowarzyszeń.

Stowarzyszenie (potocznie: rejestrowe).

Jest to rodzaj organizacji posiadającej osobowość prawną. Ma możliwość podejmowania takich działań jak: zakładanie terenowych jednostek organizacyjnych, łączenie się w związki stowarzyszeń, przyjmowanie w poczet swych członków osób prawnych, jak również korzystanie z ofiarności publicznej i przyjmowanie dotacje od organów władzy państwowej oraz innych instytucji. Stowarzyszenie może zostać założone przez minimum 7 osób.  Wstępnie należy utworzyć statut oraz ukonstytuować władze (walne zebranie członków, zarząd i organ kontroli wewnętrznej). Konieczne jest zarejestrowanie utworzonego stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

Stowarzyszenie zwykłe.

Jest to rodzaj organizacji bez osobowości prawnej. Do założenia takiego rodzaju stowarzyszenia wystarczą trzy osoby. Konieczne jest uchwalenie przez nie regulaminu działania oraz przedstawiciela, który będzie reprezentował organizację. Środki na działalność tego typu zrzeszenia mogą pochodzić z takich źródeł jak: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z majątku stowarzyszenia, zbiórki publiczne czy też dotacje.

 

Stowarzyszenie ogrodowe.

Jest specyficznym rodzajem stowarzyszenia, którego zasady zostały ustalone w Ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Stowarzyszeniem ogrodowym jest organizacja stworzona jedynie w celu zakładania, jak również prowadzenia rodzinnego ogrodu działkowego.

 

Związek stowarzyszeń.

Jest to szczególny rodzaj organizacji, które skupia osoby prawne bez celu zarobkowego. W regulacji działań związku stowarzyszeń zastosowanie mają przede wszystkim przepisy dotyczące stowarzyszenia rejestrowego. Dodatkowe rozwiązania, typowe dla związku stowarzyszeń ustala natomiast art. 22 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210).