prolongata definicja

Prolongatą nazywamy zjawisko przedłużenia terminu ważności układu, umowy, płatności, świadczenia czy obowiązku. Jest to odroczenie terminu realizacji jakiegoś konkretnego zobowiązania.

Zależy jak została sporządzona umowa, tak też według jej założeń prolongata może nastąpić automatycznie, z upływem pierwotnie ustalonego terminu, bądź też po zaistnieniu lub niezaistnieniu wskazanych w niej okoliczności. Przykładem tego może być sytuacja, w której umowa terminowa może zostać przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli żadna ze stron nie wystąpi o zakończenie obowiązywania tejże umowy. Okolicznością uzasadniającą prolongatę może też być określona siła wyższa, którą należy odpowiednio przedstawić i udokumentować. Prolongata, w przypadku kredytów i pożyczek, ma dwojakie znaczenie. Termin ten może określać wydłużenie okresu spłaty całości zobowiązania, a także czasowe zawieszenie płatności całej raty lub jedynie jej części kapitałowej. Efektem zastosowania tego działania jest spadek wysokości raty zobowiązania. Dlatego wydłużenie okresu spłaty jest jednym z rozwiązań rekomendowanych osobom, którym regularne opłacanie rat sprawia problem.

 

 


 

Zastosowania prolongaty.

Zastosowanie wyżej wspomnianej prolongaty może wiązać się z kolei z podwyższeniem rat następujących po prolongacie (o nieuregulowaną wcześniej część zobowiązania kredytowego) lub z koniecznością dokonania opłaty dodatkowej,nazywanej jako: opłata za prolongatę, co oznacza także wzrost łącznej kwoty odsetek oddanych kredytodawcy w całym okresie spłaty Prolongata zawierana jest zazwyczaj w formie aneksu do umowy kredytowej po wcześniejszym złożeniu odpowiedniego wniosku przez kredytobiorcę. Często oznacza to dla kredytobiorcy koszt rzędu przynajmniej kilkuset złotych.

 


Prawo a prolongata.

Nie należy także zapominać, że istnieją również pewne uregulowania prawne dotyczące maksymalnej długości kredytu, przede wszystkim hipotecznego.

Zewnętrzne uregulowania prawne stanowią między innymi rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, natomiast wewnętrzny nadzór i odpowiednie dokumenty je regulujące każdy bank ustala indywidualnie. Przykładowo, maksymalny okres spłaty zobowiązania zabezpieczonego hipotecznie nie może przekroczyć 35 lat. Dodatkowo, podczas analizy zdolności kredytowej klienta, banki muszą uwzględniać zmianę jego sytuacji finansowej po przejściu na emeryturę. Dodatkowo, banki ustalają sobie limity wieku kredytobiorcy w momencie spłaty ostatniej raty kredytu hipotecznego. Zazwyczaj wiek ten mieści się w granicy 70-75 lat.

 

O chęci lub potrzebie skorzystania z prolongaty kredytu w postaci zawieszenia jakiejś części lub całości raty należy odpowiednio wcześniej poinformować o tym odpowiedni dział w banku. Bardzo często taką sprawę można załatwić bardzo szybko, lub nawet online. Zazwyczaj, aby uzyskać zgodę na zawieszenie raty, trzeba wcześniej przynajmniej przez rok spłacać kredy regularnie, bez żadnych potknięć.

 

 


 

 

 

 

 

Pliki cookies