Co to jest gwarancja

Gwarancja to pojęcie, z którym zetknął się prawie każdy Klient dokonujący zakupów w sklepie. Czy gwarancja jest obowiązkowa?

Jest to jedno z głównych praw konsumenta, będące podstawą do wniesienia reklamacji po zakupie. Regulowane jest w przepisach kodeksu cywilnego. Jej udzielenie polega na złożeniu dobrowolnego oświadczenia przez przedsiębiorcę (gwaranta), dotyczącego jakości towaru. Oświadczenie zawiera obowiązki gwaranta i uprawienia kupującego. Obowiązkiem gwaranta, czyli zazwyczaj sprzedającego, jest zwrot zapłaconej kwoty, wymiana lub naprawa rzeczy, a także zapewnienie innych usług. Jeżeli w gwarancji nie wskazano innej daty, długość gwarancji, zgodnie z art. 577 KC trwa 2 lata od daty wydania kupującemu rzeczy. Co do zasady, gwarancja obejmuje jedynie wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedawanym przedmiocie.

 

 

Czy gwarancja jest obowiązkowa?

Gwarancja musi być sporządzona w sposób zrozumiały dla konsumenta.

Jeżeli dotyczy produktu sprzedawanego na rynku polskim musi być sporządzona także w języku polskim. Zawierać musi podstawowe informacje, które zapewnią możliwość skorzystania z niej: między innymi nazwę i adres sprzedawcy (gwaranta), czas jej trwania, zasięg ochrony oraz uprawnienia wynikające z gwarancji. Dokument gwarancyjny musi zostać wydany przez sprzedawcę wraz z towarem. Przy tej czynności jednocześnie ma obowiązek sprawdzenia zgodności informacji i oznaczeń zawartych w gwarancji wraz z produktem.

 

Realizacja gwarancji.

Aby skorzystać z uprawnień gwarancyjnych, kupujący dostarcza przedmiot - na koszt sprzedającego - do miejsca wskazanego w gwarancji, lub miejsca, w którym nastąpił zakup produktu, chyba że okoliczności wskazują na to, że wada powinna zostać usunięta w miejscu w którym powstała.

Okres realizacji obowiązków sprzedawcy wynika z postanowień gwarancyjnych, jednak powinien zostać wykonany niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku wymiany uszkodzonej rzeczy na nową, lub dokonania istotnych napraw w całości rzeczy, objętej gwarancją, bieg terminu gwarancji rozpoczyna się na nowo. Jeżeli w rzeczy wymieniono jeden element bieg gwarancji rozpoczyna się na nowo dla tego elementu.

 

Gwarancja a rękojmia.

Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, kupujący może korzystać z ochrony w formie rękojmi.

Rękojmia, często mylona przez konsumentów z gwarancją, oznacza uprawienia kupującego za wady fizyczne oraz prawne rzeczy sprzedanej. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy z umową, np. poprzez braku kompletności wszystkich elementów, lub zmniejszeniu użyteczności rzeczy, wbrew jej opisowi (wodoodporny zegarek nie był wodoodporny).