co to jest pit

PIT to inaczej podatek dochodowy od osób fizycznych.

Popularna nazwa jest akronimem angielskiej nazwy personal icome tax (PIT) - czyli podatku od dochodów osobistych. W Polsce podstawą do jego nakładania jest ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest rodzajem podatku bezpośredniego, czyli stanowiącego bezpośredni koszt podatnika. Do jego uiszczenia zobowiązane są osoby fizyczne (w przeciwieństwie do podatku CIT, który regulują osoby prawne).

 

 

 


PIT- zakres podmiotowy i przedmiotowy podatku.

Wskazując na zakres podmiotowy podatku, należy określić, że dotyczy on osoby fizycznej, czyli każdego człowieka od chwili narodzin do śmierci.

Zgodnie z zasadą rezydencji, nieograniczonym obowiązkiem podatkowym objęte są osoby posiadające miejsce zamieszkania na terenie Polski. Wówczas płacą podatek od całości swoich dochodów, niezależnie od czy są to dochody krajowe czy zagraniczne. W niektórych przypadkach zastosować można ograniczony obowiązek podatkowy, polegający na opodatkowaniu dochodów osiąganych na terenie RP, przez osoby nie mające tu miejsca zamieszkania. W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania podpisywane są międzynarodowe umowy o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Polskie przepisy przewidują sytuacje, w których dwa podmioty mogą rozliczać łącznie swoje dochody. Dotyczy to małżeństwa (jeżeli spełnią między innymi warunek pozostawania cały rok podatkowy w związku małżeńskim, lub osób które samotnie wychowują dzieci (wówczas rodzic rozlicza swoje dochody wraz z dzieckiem).

 


Przedmiot, podstawa opodatkowania i stawki podatku.

Przedmiotem opodatkowania są dochody osiągane przez podatników, poza wyjątkami niepodlegającymi opodatkowaniu, wyłączonymi na podstawie ustawy, takimi jak np. świadczenia o charakterze socjalnym w formie zasiłków, lub bonów czy talonów otrzymywanych w ramach stosunku pracy.

Podstawą opodatkowania jest suma dochodów, otrzymywanych z poszczególnych źródeł. Dochody uzyskiwane na zasadach ogólnych opodatkowane są według skali podatkowej. W Polsce wyróżniamy stawki podatkowe w wysokości 18% i 32%. Osobną kategorią są podmioty prowadzące działalność gospodarczą rozliczającą się w formie ryczałtu. Pobór podatku od osób fizycznych co do zasady odbywa się na podstawie pobieranych przez płatników zaliczek na podatek dochodowy, które następnie odprowadzają oni na konto właściwego urzędu skarbowego. Do samodzielnego uiszczenia podatku zobowiązane są np. niektóre podmioty prowadzące działalność gospodarczą, lub uzyskujące dochody z najmu. Dodatkowo na podatników nałożono obowiązek rozliczenia rocznego, w terminie do 30 kwietnia każdego roku (za rok ubiegły). Po rozliczeniu całości dochodów podatnicy są obowiązani do wpłacenia różnicy w podatku, lub w przypadku korzystania z ulg podatkowych, otrzymują zwrot podatku.

 

 


 

Pliki cookies