co to jest Podmiot gospodarczy

Podmiot gospodarczy jest to osoba fizyczna bądź prawna prowadząca działalność gospodarczą. Termin ten został zdefiniowany w ustawie o działalności gospodarczej z 1988 roku.

Z założenia, każda decyzja oraz działanie związane z działalnością podmiotu gospodarczego ma określone skutki ekonomiczne. Sam podmiot gospodarczy nie musi samodzielnie zarządzać prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, może to robić np. za pomocą przedsiębiorstwa bądź innego zakładu mogącego być związanym z daną działalnością gospodarczą. Podmiot gospodarczy może również zatrudniać pracowników w nieograniczonej liczbie.

 

 

 

 

 


Prawo - Co mówi na temat podmiotu gospodarczego?

Podmiot gospodarczy jako termin widnieje w ustawie o działalności gospodarczej oraz ustawie o swobodzie gospodarczej z 2004 roku.

Według niej podmiotem gospodarczym może być osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej jednak dopuszczona do obrotu na podstawie określonych przepisów. Za przedsiębiorcę uważa się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Według ustawy samo podjęcie, wykonywanie oraz zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego pod warunkiem zachowania warunków określonych prawem. Państwo udziela również przedsiębiorcom pomocy publicznej na ściśle określonych warunkach określonej przepisami prawa. Zadaniem organów administracji państwowej jest również wsparcie podmiotów gospodarczych w szczególności mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Cała ustawa o swobodzie działalności gospodarczej dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20041731807/U/D20041807Lj.pdf

 


 

Pliki cookies