Sektor publiczny definicja

Sektor publiczny jest to sektor do którego wliczają się wszystkie jednostki organizacyjne, do których Skarb Państwa posiada udział większy niż 50%.

Sektor publiczny w szczególności zajmuje się dostarczaniem usług i dóbr dla obywateli oraz państwa. Zalicza się do nich między innymi zapewnienie opieki socjalnej dla obywateli, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej oraz edukacji. Obejmuje on podmioty wchodzące w skład kapitału państwowego oraz samorządowego.

 

 

 

 

 


Co zalicza się do sektoru publicznego?

Wedle ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, do sektora publicznego zalicza się:

 • Organy władzy publicznej.
 • jednostki samorządu terytorialnego wraz ze związkami,
 • jednostki budżetowe,
 • agencje wykonawcze,
 • instytucje gospodarki budżetowej,
 • państwowe fundusze celowe,
 • ZUS oraz KRUS oraz ich fundusze,
 • NFZ,
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • uczelnie publiczne,
 • Polską Akademię Nauk wraz z jej jednostkami organizacyjnymi,
 • państwowe instytucje filmowe oraz państwowe oraz samorządowe instytucje kultury,
 • inne państwowe bądź samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw z wyłączeniem banków, przedsiębiorstw, spółek prawa handlowego oraz instytutów badawczych.