Funkcjonariusz publiczny definicja

Funkcjonariusz publiczny jest to osoba wykonująca szczególną pracę zawodową, wyszczególnioną w kodeksie karnym. Na jego podstawie funkcjonariuszowi publicznemu przysługuje szczególna ochrona prawna, natomiast podlega również szczególnej odpowiedzialności karnej.

Szczególna ochrona funkcjonariusza publicznego obejmuje surowsze kary w przypadku dokonania na nim przestępstwa między innymi takiego jak naruszenie nietykalności cielesnej czy zniewaga. Taki rodzaj wykroczeń ścigany jest z urzędu i zagrożony jest grzywną a nawet ograniczeniem wolności. Funkcjonariusz publiczny również może dokonać przestępstwa, którego nie może dokonać zwykły obywatel, np. przekroczenie uprawnień czy działanie na szkodę Państwa. W takich przypadkach ponieść on może karę przewidzianą przez kodeks karny.

 

 


Kim jest funkcjonariusz publiczny?

Kodeks karny ściśle określa kto jest funkcjonariuszem publicznym. Jest nim:

 • Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Poseł.
 • Senator.
 • Radny.
 • Osoba pełniąca Służbę Wojskową z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej.
 • Prawnik międzynarodowego trybunału karnego.
 • Funkcjonariusz służby więziennej.
 • Funkcjonariusz ochrony bezpieczeństwa publicznego.
 • Pracownik administracji rządowej.
 • Sędzia, prokurator, ławnik.
 • Notariusz.
 • Komornik sądowy.
 • Kurator sądowy.
 • Syndyk, nadzorca sądowy i zarządca.
 • Pracownik organu kontroli państwowej lub samorządu terytorialnego.