Organ naczelny definicja

Organ naczelny jest zwierzchnikiem pozostałych organów oraz podmiotów organizacyjnych państwa w administracji rządowej.

Każdy organ naczelny powoływany jest bezpośrednio przez prezydenta lub przez sejm poprzez głosowanie. Organem naczelnym jest między innymi Rada Ministrów wraz z organami wchodzącymi w jej skład. Kompetencje organów naczelnych obejmują terytorium całego państwa. 

 

 

 

 

 

 


Organ naczelny - Co na to prawo?

Kodeks postępowania administracyjnego określa, że organami naczelnymi są:


1) w stosunku do organów administracji rządowej, organów jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem samorządowych kolegiów odwoławczych, oraz organów państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie;
2) w stosunku do organów państwowych innych niż określone w pkt 1 - odpowiednie organy o ogólnokrajowym zasięgu działania;
3) w stosunku do organów organizacji społecznych - naczelne organy tych organizacji, a w razie braku takiego organu - Prezes Rady Ministrów lub właściwi ministrowie sprawujący zwierzchni nadzór nad ich działalnością.

 

 

 

 

 

 

 


 

Pliki cookies