powiat definicja

Powiat jest to jednostka samorządu terytorialnego wchodząca w skład województwa. Jednostką podrzędną dla powiatu czyli wchodząca w jej skład jest gmina. Powiat zgodnie z prawem tworzą mieszkańcy jego terytorium.

Każdy powiat jako jednostka samorządu terytorialnego posiada swoje organy w skład których wchodzi rada powiatu, zarząd powiatu oraz starosta. W Polsce po raz pierwszy wprowadzono powiaty w drugiej połowie XVI wieku. Pomiędzy rokiem 1975 a 1999 powiaty zlikwidowano tworząc 49 mniejszych województw, jednak na mocy ustawy z 1 stycznia 1999 roku powiaty zostały przywrócone. Aktualnie w Polsce funkcjonuje 314 powiatów oraz 66 miast na prawach powiatu - czyli realizują zadania powiatów.

 

 

 


Zadania powiatu.

Zgodnie z prawem powiat wykonuje zadania publiczne związane między innymi z pomocom społeczną dla mieszkańców, edukacją, ochroną zdrowia, wsparciem osób niepełnosprawnych, drogami publicznymi oraz transportem, kulturą, zabytkami oraz nadzorem nad nimi, polityką prorodzinną, turystyką, ochroną środowiska, leśnictwem, rybactwem oraz rolnictwem, bezpieczeństwem mieszkańców, ochroną praw konsumentów, ochroną przeciwpożarową, przeciwpowodziową oraz zapobieganiem takim zdarzeniom, przeciwdziałaniu bezrobociu i inne. Na podstawie uchwalanych ustaw powiat może otrzymywać nowe rodzaje zadań. Działania samego powiatu nie mogą jednak naruszać zakresu działań gmin.