internalizacja

Internalizacja to proces, w którym jednostka przyjmuje, akceptuje i przyswaja zasady, normy, wartości, czy umiejętności, które wcześniej były zewnętrzne lub społecznie narzucane, przekształcając je w wewnętrzne przekonania, postawy czy zachowania. Oznacza to przeniesienie informacji, idei czy umiejętności z zewnętrznej sfery do wewnętrznego systemu przekonań, co prowadzi do trwałej zmiany sposobu myślenia, odczuwania i działania jednostki.

 

Przykłady internalizacji.

Przykłady internalizacji mogą przybierać różne formy. Pierwszym z nich jest proces internalizacji norm społecznych. Kiedy jednostka jest nauczana określonych zasad czy norm społecznych przez interakcje z rodziną, grupą rówieśniczą czy instytucjami społecznymi, początkowo może to być zewnętrzne narzucenie reguł. Jednakże, w miarę powtarzania tych norm w różnych kontekstach i ich powiązania z pozytywnymi lub negatywnymi konsekwencjami, jednostka zaczyna internalizować te normy, wchłaniając je jako część swojego systemu wartości i postępowania. Na przykład, zasady dotyczące szacunku dla innych ludzi lub normy społeczne dotyczące zachowania w miejscach publicznych mogą być wchłaniane przez jednostkę, stając się częścią jej osobistego kodu moralnego.

Drugim przykładem jest internalizacja umiejętności. Gdy jednostka uczy się nowych umiejętności, na początku może to być proces zewnętrzny, zależny od nauczyciela, instrukcji czy zewnętrznych bodźców. Jednakże, w miarę praktyki, powtarzania i stopniowego opanowywania tych umiejętności, stają się one internalizowane, stając się częścią wewnętrznego arsenału umiejętności danej osoby. Na przykład, uczenie się języka obcego zaczyna się od zewnętrznych źródeł, ale poprzez regularne praktykowanie, stopniowo staje się wewnętrzną umiejętnością, umożliwiającą swobodną komunikację.

Internalizacja odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu jednostek i społeczeństw, umożliwiając im przyswajanie norm, wartości, umiejętności czy wiedzy, co ma wpływ na ich działania, postawy i kulturę. Jest to proces dynamiczny, który umożliwia adaptację do zmieniającego się środowiska oraz formowanie indywidualnych i społecznych identyczności.