należności krótkoterminowe

Należności krótkoterminowe to zobowiązania finansowe, które przedsiębiorstwo spodziewa się uregulować w okresie krótszym niż jeden rok od daty bilansowej. Stanowią one element aktywów przedsiębiorstwa i wynikają z transakcji, w wyniku których spodziewa się otrzymać płatność w bliższej przyszłości. Należności te obejmują różne formy zobowiązań, takie jak faktury od dostawców, zaliczki udzielone kontrahentom, kredyty krótkoterminowe, które wymagają natychmiastowej spłaty, oraz inne roszczenia, które powinny zostać zrealizowane w ciągu roku.

 

Elementy Należności Krótkoterminowych:

1. Faktury od Dostawców:

 • Kwoty, które przedsiębiorstwo jeszcze nie uregulowało wobec dostawców za zakupione towary lub usługi, są ujmowane jako należności krótkoterminowe.

2. Zaliczki udzielone Kontrahentom:

 • W przypadku zawierania umów, przedsiębiorstwo może udzielić zaliczek kontrahentom, które będą później rozliczone w ramach płatności za dostarczone dobra czy usługi.

3. Kredyty Krótkoterminowe:

 • Zobowiązania z tytułu kredytów, które muszą zostać spłacone w okresie krótszym niż jeden rok, są klasyfikowane jako należności krótkoterminowe.

4. Podatki Do Zapłacenia:

 • Kwoty podatków, które przedsiębiorstwo musi uregulować w ciągu najbliższego roku podatkowego, są ujmowane jako należności krótkoterminowe.

5. Niezrealizowane Przychody:

 • Należności z tytułu umów, w których przychody nie zostały jeszcze zrealizowane, są również uwzględniane w kategorii krótkoterminowych zobowiązań.

Przykłady Należności Krótkoterminowych:

1. Faktury od Dostawców za Towary:

 • Przedsiębiorstwo otrzymuje towar od dostawcy, a płatność jest planowana na krótki okres, zwykle w ciągu kilku tygodni od daty zakupu.

2. Zaliczki od Klientów za Usługi:

 • Firma świadczy usługi, a klienci dokonują zaliczek, które zostaną później potrącone od końcowej kwoty do zapłaty.

3. Kredyt Krótkoterminowy od Banku:

 • Przedsiębiorstwo korzysta z kredytu krótkoterminowego, którego spłata jest wymagana w ciągu roku.

4. Podatki Dochodowe Do Zapłacenia:

 • Kwota podatku dochodowego, która musi zostać uregulowana w ciągu najbliższego roku podatkowego, jest ujmowana jako należność krótkoterminowa.

5. Niezrealizowane Przychody z Umów:

 • Firma podpisuje umowę na dostarczenie towarów w przyszłości, a kwota przychodów z tej transakcji jest uznawana za należność krótkoterminową.

Znaczenie Należności Krótkoterminowych:

 1. Płynność Finansowa:

  • Należności krótkoterminowe są istotnym wskaźnikiem płynności finansowej przedsiębiorstwa, odzwierciedlając zdolność do uregulowania bieżących zobowiązań.
 2. Zarządzanie Kapitałem Obrotowym:

  • Skuteczne zarządzanie należnościami krótkoterminowymi wpływa na optymalizację kapitału obrotowego firmy.
 3. Planowanie Finansowe:

  • Zrozumienie krótkoterminowych zobowiązań umożliwia przedsiębiorstwom lepsze planowanie finansowe i dostosowywanie strategii działania.
 4. Wpływ na Rentowność:

  • Nieefektywne zarządzanie należnościami krótkoterminowymi może wpływać na rentowność, zwłaszcza gdy firma musi korzystać z kredytów o wysokich kosztach.
 5. Ocena Ryzyka Finansowego:

  • Analiza należności krótkoterminowych jest istotna w ocenie ryzyka finansowego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w kontekście bieżącej płynności.

 

Należności krótkoterminowe są kluczowym elementem w analizie bilansu przedsiębiorstwa, odgrywając istotną rolę w zrozumieniu jego kondycji finansowej, płynności oraz zdolności do zarządzania bieżącymi zobowiązaniami. Odpowiednie monitorowanie i efektywne zarządzanie tymi zobowiązaniami są kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej i zapewnienia płynności operacyjnej.